Biểu mẫu hành chính về đăng ký thế chấp

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

0
2.267
lượt xem
656
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Biểu mẫu hành chính về đăng ký thế chấp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Biểu mẫu hành chính về đăng ký thế chấp

 1. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp"

  doc 4p 187 16

  Biểu mẫu " Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất"

 2. BM.TNMT.20 - Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất

  doc 2p 161 19

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tnmt.20 - đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng qsd đất, tài sản gắn liền với đất', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. BM.TNMT.19 - Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

  doc 3p 139 18

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tnmt.19 - đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. BM.TNMT.17 - Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

  doc 3p 110 15

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tnmt.17 - đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Mẫu số 04: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

  doc 4p 107 16

  Mẫu số 04: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 6. Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

  doc 3p 233 24

  Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 7. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

  doc 3p 187 16

  Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 8. Mẫu đơn yêu cầu thế chấp đất và tài sản

  pdf 2p 281 30

  Tài liệu tham khảo mẫu đơn yêu cầu thế chấp đất và tài sản

 9. Mẫu đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp

  pdf 3p 140 15

  Tài liệu tham khảo mẫu đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp

 10. Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đất và tài sản

  pdf 2p 568 46

  Tài liệu tham khảo mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đất và tài sản

 11. Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thông báo về xử lý tài sản thế chấp

  pdf 2p 197 16

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thông báo về xử lý tài sản thế chấp

 12. ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH ĐÃ ĐĂNG KÝ 1

  pdf 4p 127 12

  Mẫu số: 20/ĐĐ-ĐKTĐ Phần ghi của cán bộ tiếp nhận đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------............., ngày ........ tháng ....... năm ........... ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH ĐÃ ĐĂNG KÝ 1(∗) Kính gửi: ........................................................................ Thời điểm nhận đơn__ giờ__phút, ngày __ _/_ _/ _ _ _ _ Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_ _ số thứ tự _ _ trang _ _ Cán bộ (ký và ghi rõ họ tên) Phần kê khai của các bên (Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn...

 13. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp"

  doc 4p 188 22

  Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất"

 14. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp"

  doc 4p 118 11

  Mẫu số: 20/ĐĐ-ĐKTĐ, Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký"

 15. MẪU DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ (

  pdf 2p 80 6

  Mẫu số 08/DMHĐTC DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đồng bộ tài khoản