Bộ bài giảng Kỹ thuật lập trình gồm 11 chương dành cho sinh viên CNTT

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 11 tài liệu

0
1.474
lượt xem
125
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Bộ bài giảng Kỹ thuật lập trình gồm 11 chương dành cho sinh viên CNTT
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp trọn bộ bài giảng kỹ thuật lập trình dành cho các bạn sinh viên và giảng viên nghiên cứu học tập, cung cấp một số kiến thức căn bản nhất về kỹ thuật lập trình.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Kỹ thuật lập trình gồm 11 chương dành cho sinh viên CNTT

 1. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 1: Mở đầu

  pdf 47p 250 94

  Nội dung chương 1: Giới thiệu nội dung môn học; Giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình; Phương pháp luận; Qui trình phát triển phần mềm; Sơ lược về ngôn ngữ C/C++.

 2. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  pdf 64p 200 60

  Nội dung chương 2: Tổ chức chương trình C/C++, Biến và các kiểu dữ liệu cơ bản, Các kiểu dữ liệu dẫn xuất trực tiếp, Định nghĩa kiểu dữ liệu mới, Điều khiển chương trình: Phân nhánh, Điều khiển chương trình: Vòng lặp, Một số lệnh điều khiển chương trình khác.

 3. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 3: Hàm và thư viện

  pdf 51p 183 82

  Nội dung chương 3: Hàm và lập trình hướng hàm; Khai báo, định nghĩa hàm; Truyền tham số và trả về kết quả; Thiết kế hàm và thư viện; Thư viện chuẩn ANSI-C; Làm việc với tệp sử dụng thư viện C++; Nạp chồng tên hàm C++; Hàm inline trong C++.

 4. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu

  pdf 32p 191 56

  Nội dung chương 4: Cấu trúc dữ liệu là gì? Mảng và quản lý bộ nhớ động, Xây dựng cấu trúc Vecto, Xây dựng cấu trúc List.

 5. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 5: Lớp và đối tượng

  pdf 19p 145 45

  Nội dung chương 5: Khái niệm, Từ cấu trúc sang lớp, Biến thành viên, Hàm thành viên, Kiểm soát truy nhập.

 6. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 6: Lớp và đối tượng II

  pdf 27p 181 63

  Nội dung chương 6: Tạo và hủy đối tượng, xây dựng các hàm tạo và hàm hủy, Nạp chồng toán tử, Khai báo friend, Thành viên static.

 7. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 7: Quan hệ hợp

  pdf 23p 122 37

  Nội dung chương 7: Quan hệ lớp, Dẫn xuất và thừa kế, Hàm ảo và nguyên lý đa hình/ đa xạ, Ví dụ thư viện khối chức năng.

 8. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 8: Tiến tới tư duy lập trình hướng đối tượng

  pdf 21p 211 86

  Nội dung chương 8: Đặt vấn đề, Giới thiệu ví dụ chương trình mô phỏng, Tư duy rất cổ điển, Tư duy hướng hàm, Tư duy dựa trên đối tượng, Tư duy thực sự hướng đối tượng.

 9. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

  pdf 23p 237 77

  Nội dung chương 9: Khuôn mẫu hàm: Vai trò của khuôn mẫu hàm, Định nghĩa khuôn mẫu hàm, Sử dụng khuôn mẫu hàm. Khuôn mẫu lớp: Định nghĩa khuôn mẫu lớp, Dẫn xuất khuôn mẫu lớp, Ví dụ khuôn mẫu lớp vecto.

 10. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 10: Thuật toán tổng quát

  pdf 24p 183 45

  Nội dung chương 10: Tổng quát hòa kiểu dữ liệu phần tử, Tổng quát hóa phép toán cơ sở, Tổng quát hóa phương pháp truy lặp phần tử.

 11. Bài giảng kỹ thuật lập trình_Chương 11: Thư viện chuẩn C++

  pdf 28p 200 56

  Nội dung chương 11: Cấu trúc thư viện chuẩn C++, Standard Template Library, Giới thiệu chung, Các cấu trúc dữ liệu chuẩn, Thuật toán tổng quát, Các bộ truy lặp và ₫ối tượng hàm.

Đồng bộ tài khoản