Bộ bài giảng Lập trình Java căn bản dành cho sinh viên CNTT

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | 11 tài liệu

1
1.684
lượt xem
180
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Bộ bài giảng Lập trình Java căn bản dành cho sinh viên CNTT
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng lập trình java căn bản gồm 10 chương, mục tiêu bài giảng là tìm hiểu ngôn ngữ Java, xây dựng các ứng dụng đơn giản và các applet với Java.

Lưu
Bộ sưu tập bài giảng lập trình java căn bản dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tham khảo, nhằm giúp các bạn mới bắt đầu học nắm vững các vấn đề cơ bản về java và hiểu về các ứng dụng của java. Java là một ngôn ngữ OOP đầy đủ, không thể viết 1 ứng dụng hướng thủ tục trong Java. Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập!

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Lập trình Java căn bản dành cho sinh viên CNTT

 1. Lập trình java căn bản - Chương 0: Giới thiệu

  ppt 22p 509 199

  Mục tiêu: Tìm hiểu ngôn ngữ Java, Xây dựng các ứng dụng đơn giản và các. applet với Java. JCreator chỉ là môi trường cho ta xây dựng các ứng dụng Java. Do vậy, ta cần cấu hình cho JCreator bao gồm: Thư mục chứa các lớp của Java, thư mục nguồn, thư mục chứa các file trợ giúp.

 2. Lập trình java căn bản - Chương 1: Tổng quan về Java

  ppt 40p 363 154

  Mục tiêu: Đến cuối chương bạn có thể: Hiểu những đặc điểm và lợi ích của Java, Hiểu cơ chế thực thi của Java, Hiểu cơ chế biên dịch và chạy 1 chương trình Java, Hiểu cấu trúc cơ bản của một chương trình Java.

 3. Lập trình java căn bản - Chương 2: Ngôn ngữ Java

  ppt 24p 498 185

  Mục tiêu: Biết cách định nghĩa 1 tên trong java. Biết các từ khóa của java. Hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản của java. Nhận biết được cú pháp java gần hoàn toàn giống C. Giải thích được cơ chế điều khiển chương trình. Biết các đặc tính về mảng với java. Sử dụng được các hàm toán trong gói java.lang. Sử dụng được các hàm nhập xuất dữ liệu cơ bản.

 4. Lập trình java căn bản - Chương 3: Lớp và đối tượng

  ppt 61p 243 68

  Đối tượng (Object): vật,người,… cụ thể, Đối tượng = Properties + Methods, Lớp (class): Mô hình (template) mô tả cho 1 nhóm đối tượng. Đối tượng là 1 hiện hữu, thực thể (instance) của class. Một lớp có thể là lớp con (derived class lớp dẫn xuất, lớp thừa kế, lớp mở rộng- extend) của 1 lớp khác. Quan hệ cha-con Class Hierarchy- Phân cấp các class:Cấu trúc 1 lớp cùng các lớp con của nó (tree).

 5. Lập trình java căn bản - Chương 4: Quản lý lỗi và gom rác

  ppt 27p 203 46

  Mục tiêu: Định nghĩa được exception là gì, Phân loại được các exception, Sử dụng được cú pháp try..catch..finally, Biết cách tự quản lý exception, Giải thích được cơ chế gom rác của Java.

 6. Lập trình java căn bản - Chương 5: Tạo giao tiếp người dùng

  ppt 56p 242 89

  Mục tiêu: Hiểu mục đích của gói AWT và cấu trúc của gói này. Biết cách sử dụng các đối tượng của gói AWT. Biết cách bố cục một GUI. Biết cách thiết kế một GUI.

 7. Lập trình java căn bản - Chương 6: Mô hình sự kiện với AWT

  ppt 44p 189 41

  Mục tiêu: Hiểu sự cần thiết phải kiểm soát các biến cố. Biết cấu trúc các biến cố trong gói AWT. Nắm bắt cách cơ bản để kiểm soát biến cố. Hiểu về lớp vô danh (anonymous class).

 8. Lập trình java căn bản - Chương 6: Lập trình Menu với AWT (tiếp)

  ppt 30p 274 103

  Mục tiêu: Định nghĩa được Menu là gì? Biết cách tổ chức hệ thống menu của ứng dụng. Biết cấu trúc các lớp liên quan đến menu trong gói java.awt. Biết viết event handler cho hệ thống menu.

 9. Lập trình java căn bản - Chương 7: Lập trình đồ họa

  ppt 29p 215 46

  Mục tiêu: Đến cuối chương bạn có thể: Hiểu biết về lớp Font, lớp FontMetrics. Hiểu biết về lớp Color. Biết cách vẽ hình ảnh trên GUI. với đối tượng thuộc lớp Graphics, Graphics2D.

 10. Lập trình java căn bản - Chương 8: Applet

  ppt 48p 273 90

  Sau chương này bạn có thể: Định nghĩa được applet là gì. Phân biệt ứng dụng Java và applet Java. Mô tả được chu kỳ sống của 1 applet. Giải thích được tham số truyền cho applet. Giải thích được làm sao multimedia file có thể được thể hiện trên applet.

 11. Lập trình java căn bản - Chương 9: Thread

  ppt 50p 279 101

  Sau chương này bạn có thể: Định nghĩa được luồng (thread) là gì. Hiểu đa luồng là gì? Biết cách tạo luồng trong Java. Hiểu về nhu cầu đồng bộ (synchronize) các luồng. Biết cách dùng wait() và notify() để giao tiếp giữa các luồng.

Đồng bộ tài khoản