Thiết kế và phân tích thuật toán

Chia sẻ: vudohongnhung | Ngày:

Mỗi thuật toán đều có một số (có thể bằng không) các dữ liệu vào(input). Đó là các giá trị cần đưa vào khi thuật toán bắt đầu làm việc. Các dữ liệu này cần được lấy từ các tập hợp giá trị cụ thể đó. Chẳng hạn, trong thuật toán Euclid ở trên, các số m và n là các dữ liệu lấy từ tập các số nguyên dương

Tài liệu trong BST: Thiết kế và phân tích thuật toán

 

 1. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 1

  pdf 26p 84 55

  Thuật toán là một dãy hữu hạn các bước, mỗi bước mô tả chính xác các phép toán, hoặc hành động cần thưc hiện để cho ta lời giải của bài toán

 2. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 2

  pdf 38p 81 31

  Mục tiêu-sau khi học chương này, sinh viên cần phải trả lời được các câu hỏi sau: tại sao cần phân tích đánh giá giải thuật. tiêu chuẩn nào để đánh giá một giải thuật là tốt

 3. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 3

  pdf 20p 54 24

  Kỹ thuật tham ăn thường được vận dụng đê giải bài toán tối ưu tổ hợp bằng cách xây dựng một phương án X

 4. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 4

  pdf 42p 68 31

  Chia để trị là một kỹ thuật thiết kế thuật toán bao gồm việc chia một bài toán cần giải ra thành những bài toán con nhỏ hơn có cùng một loại vấn đề...

 5. Thiết kế và phân tích thuật toán-Chương 5

  pdf 38p 52 27

  Cho số tự nhiên n

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản