Trọn bộ bài giảng chuyên đề môn Nguyên lý kế toán

Chia sẻ: Tran Nghi Kim | Ngày: | 12 tài liệu

0
1.103
lượt xem
81
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Trọn bộ bài giảng chuyên đề môn Nguyên lý kế toán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

12 chuyên đề về Nguyên lý kế toán giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn những vấn đề về kế toán nhằm tổng hợp kiến thức cần thiết trong quá trình học tập bộ môn.

Lưu
Trọn bộ 12 chuyên đề môn Nguyên lý kế toán cung cấp cho các bạn sinh viên chuyên nhành kế toán những kiến thức hữu ích về: kế toán và doanh nghiệp, thông tin trên báo cáo tài chính, tài khoản và ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoàn tất chu trình kế toán cơ bản, kế toán hoạt động thương mại, kiểm soát nội bộ và kế toán tiền,...

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng chuyên đề môn Nguyên lý kế toán

 1. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 1: Kế toán và doanh nghiệp

  ppt 42p 83 18

  Kế toán giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: Quá trình sản xuất, theo dõi thị trường… Nhờ đó, người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội bộ tốt.

 2. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 2: Thông tin trên báo cáo tài chính

  ppt 38p 96 21

  Lập báo cáo tài chính chuẩn xác, minh bạch có ý nghĩa không chỉ trong xây dựng uy tín doanh nghiệp (DN) mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và điều hành DN. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng nhận ra điều này.

 3. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 3: Tài khoản và ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  ppt 30p 212 28

  Nghiệp vụ kinh tế phát sinh nếu chỉ ảnh hưởng đến một phần của Bảng cân đối kế toán thì sẽ có sự sắp sếp lại Tài sản hoặc Nguồn vốn, nghĩa là chỉ làm thay đổi tỷ trọng của các khoản mục Tài sản hoặc Nguồn vốn mà tổng cộng số tiền trên bảng không thay đổi, tổng cộng Tài sản = tổng cộng Nguồn vốn.

 4. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 4: Hoàn tất chu trình kế toán cơ bản

  ppt 36p 147 24

  Chu trình kế toán gồm 4 bước: Bước 1. Xác định nghiệp vụ kinh tế; Bước 2. Ghi nhận ảnh hưởng của NVKT; Bước 3. Lập các bút toán điều chỉnh; Bước 4. Lập các bút toán khóa sổ, Lập các báo cáo tài chính.

 5. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 6: Kế toán hoạt động thương mại

  ppt 29p 99 21

  Nội dung bài giảng: Trình bày hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại; Mô tả sơ đồ hạch toán tổng quát của doanh nghiệp thương mại; Tính toán giá trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp; Đánh giá hàng tồn kho và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; Lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại;...

 6. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 7: Kiểm soát nội bộ và kế toán tiền

  ppt 16p 161 39

  Bài giảng gồm 2 vấn đề: Kiểm soát nội bộ và kế toán tiền. Kiểm soát nội bộ gồm: Môi trường kiểm soát; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Giám sát; Thông tin và truyền thông. Kế toán tiền là ghi chép các khoản thu chi khi sử dụng tiền.

 7. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 8: Kế toán các khoản phải thu

  ppt 17p 133 30

  Các khoản phải thu: Thể hiện quyền thu tiền đối với người khác; Tài sản có tính thanh khoản cao; Các khoản phải thu của khách hàng: Số tiền nợ của khách hàng đối với hàng hoá đã bán hoặc dịch vụ đã cung cấp, tài khoản sử dụng: 131.

 8. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 9: Kế toán hàng tồn kho

  ppt 21p 124 29

  Hàng tồn kho là: Những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất - kinh doanh bình thường; Đang trong quá trình sản xuất - kinh doanh dở dang; Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất - kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

 9. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 10: Kế toán tài sản dài hạn

  ppt 39p 103 22

  Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư dài hạn khác và đầu tư XDCB ở doanh nghiệp, chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

 10. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 11: Kế toán nợ phải trả

  ppt 24p 124 28

  Nợ phải trả phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua như mua hàng hoá chưa trả tiền, sử dụng dịch vụ chưa thanh toán, vay nợ, cam kết bảo hành hàng hoá, cam kết nghĩa vụ hợp đồng, phải trả nhân viên, thuế phải nép, phải trả khác…...

 11. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 12: Kế toán vốn chủ sở hữu

  ppt 17p 147 27

  Vốn chủ sở hữu là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần. Có 3 nguồn tạo nên vốn chủ sở hữu: số tiền góp vốn của các nhà đầu tư, tổng số tiền tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận chưa phân phối) và chênh lệch đánh giá lại tài sản.

Đồng bộ tài khoản