Trọn bộ bài giảng về Kiểm toán - ThS. Nguyễn Văn Thịnh

Chia sẻ: Nguyen Thi Binh | Ngày: | 16 tài liệu

0
334
lượt xem
10
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Trọn bộ bài giảng về Kiểm toán - ThS. Nguyễn Văn Thịnh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành. Với bộ sưu tập này các bạn sinh viên chuyên ngành có thể bổ sung thêm kiến thức về kiểm toán trong học tập.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng về Kiểm toán - ThS. Nguyễn Văn Thịnh

 1. Kiểm toán phần 1 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 1

  pdf 50p 173 74

  Chương 1. Tổng quan về kiểm toán - Theo tiến sĩ Rober N. Anthor (Đại học Harvard): “Kiểm toán là việc xem xét, kiểm tra các ghi chép kế toán bởi các Kiểm toán viên công cộng được thừa nhận độc lập và ở bên ngoài tổ chức kiểm tra".

 2. Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.1

  pdf 27p 60 12

  Chương 2.1 Các khái niệm trong kiểm toán - Kiểm toán tài chính là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

 3. Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.2

  pdf 15p 58 14

  Chương 2.2 Hệ thống kiểm soát nội bộ - Kiểm soát nội bộ là một quá trình do ban giám đốc, nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị chi phối, được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu: Các luật lệ và quy định được tuân thủ; Báo cáo tài chính đáng tin cậy; Mọi hoạt động trong đơn vị đều hữu hiệu và hiệu quả.

 4. Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.3

  pdf 6p 30 7

  Chương 2.3 Trọng yếu - Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin trong báo cáo tài chính. Thông tin được coi là trọng yếu nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hay thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng quyết định đến người sử dụng báo cáo tài chính.

 5. Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.4

  pdf 7p 77 10

  Chương 2.4 Rủi ro kiểm toán (VSA 400) - Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng, giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện,...

 6. Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.5

  pdf 11p 66 15

  Chương 2.5 Gian lận và sai sót - Trong quá trình kiểm toán luôn tìm ẩn những gian lận và sai sót không phát hiện được và làm sai lệch báo cáo tài chính. Để giảm rủi ro không phát hiện được gian lận gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính và đưa ra ý kiến đúng đắn về báo cáo tài chính,....

 7. Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.6

  pdf 5p 32 6

  Chương 2.6 Hoạt động liên tục - Để thu hẹp sự cách biệt này thì kiểm toán viên ngoài việc phải giải thích cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu được phạm vi và hạn chế của ngành kiểm toán thì phải không ngừng nâng cao năng lực cá nhân chuyên môn nhằm phát hiện ra được những gian lận và sai sót gây sai lệch trọng yếu đến báo cáo tài chính.

 8. Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 3

  pdf 48p 55 16

  Chương 3. Phương pháp kiểm toán - Các doanh nghiệp kiểm toán được thành lập cạnh tranh khốc liệt. Thế nên các doanh nghiệp có xu hướng gian lận nhằm phục vụ những mục đích của cá nhân doanh nghiệp làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng.

 9. Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 4.1

  pdf 8p 50 7

  Chương 4.1 Quy trình kiểm toán - Bước 2: Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán Sau khi xem xét lại toàn bộ thông tin thu thập được bạn phải đánh giá rủi ro và khoanh vùng các rủi ro trọng yếu. Sau đó bạn phải trao đổi lại với ban giám đốc về các rủi ro này, đề xuất kiểm tra cái nào, còn việc quyết định sẽ do ban giám đốc.

 10. Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 4.3

  pdf 24p 36 6

  Chương 4.3 Hoàn thiện kiểm toán - Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của một cuộc kiểm tóan độc lập, là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và công báo để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về Báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán.

 11. Kiểm toán phần 2 - ThS. Nguyễn Văn Thịnh

  pdf 7p 62 15

  Nội dung gồm: Chương 1: Lập kế hoạch kiểm toán; Chương 2: Đánh giá HTKSNB ;Chương 3: Kiểm toán tài sản; Chương 4: Kiểm toán nợ phải trả; Chương 5: Kiểm toán nguồn vốn; Chương 6: Kiểm toán Chi tiết BCKQKD; Chương 7: Tổng hợp, Lập báo cáo Kiểm toán.

 12. Kiểm toán phần 2 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 3 (D)

  pdf 59p 57 8

  Chương 3. Kiểm toán tài sản - Những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thành một hệ thống để dùng cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu...

 13. Kiểm toán phần 2 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 4 (E)

  pdf 37p 134 35

  Chương 4. Kiểm toán nợ phải trả - Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. Nợ phải trả được ghi nhận khi có đủ điều kiện chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh...

 14. Kiểm toán phần 2 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 5 (F)

  pdf 16p 38 10

  Chương 5. Kiểm toán nguồn vốn (Phần F) - Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước

 15. Kiểm toán phần 2 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 6 (G)

  pdf 26p 53 8

  Chương 6. Kiểm toán chi tiết báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (phần G)- Thủ tục chung: Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm trước.

 16. Kiểm toán phần 2 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 7

  pdf 18p 38 6

  Chương 7. Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo (phần B) - Đánh giá lại ảnh hưởng của các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán, bao gồm các sai sót không điều chỉnh (nếu có ) đối với BCTC (B360,B370). Tổng hợp kết quả kiểm tra đối với những rủi ro phát hiện trong giai đoạn lập kế hoạch (A910) và những rủi ro mới phát sinh ....

Đồng bộ tài khoản