Tài liệu Cơ sở dữ liệu - Database

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
  • Bài thuyết trình: Thuật toán máy hỗ trợ vector (support vector machine-SVM)

   Bài thuyết trình: Thuật toán máy hỗ trợ vector (support vector machine-SVM) có kết cấu gồm 3 chương. Chương I - Phát biểu bài toán, trình bày tóm tắt về phân lớp dữ liệu, tại sao lại sử dụng thuật toán SVM để phân lớp dữ liệu? Chương II - Thuật toán máy hỗ trợ vector(SVM) trình bày định nghĩa, mục đích, mô hình giải thuật, các câu hỏi, giải quyết, transductive support vector machine(TSVM). Chương III - Ứng dụng của SVM.

   ppt 37p votinhdon91 26-08-2014 6 2

  • Bài tập thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2014)

   Bài tập thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2014) gồm các bài tập thực hành và hướng dẫn được trình bày theo module tương ứng với các nội dung chính của môn học. Mỗi module được thiết kế cho thời lượng 4-5 tiết thực hành tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên. Mời bạn đọc tham khảo.

   pdf 12p hoahue91 24-07-2014 1 0

  • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

   Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7 - Trees presented the concept of trees, binary tree and representation, binary tree traversal, binary search tree.

   ppt 70p hoahue91 24-07-2014 3 0

  • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

   Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6 - Stacks & Queues (Use Array to implement Stacks & Queues, Use Linked list to implement Stacks & Queues) presented Stacks, Queues and other content. Invite you to read the lecture.

   ppt 18p hoahue91 24-07-2014 1 0

  • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

   Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5 Linked Lists presented the Concept Of The Linked List, Single Linked List, Double Linked List, Circular Linked List.

   ppt 72p hoahue91 24-07-2014 3 0

  • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

   Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4 (Sorting Techniques) presented bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort and other content. Invite you to read the lecture.

   ppt 24p hoahue91 24-07-2014 1 0

  • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

   Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3 (Searching Techniques prens) presented linear (sequential) search, binary search, complexity of algorithms.

   ppt 16p hoahue91 24-07-2014 2 0

  • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

   Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2 - Function & Recursion presented Function, the Concept Of Stack, the Sequence Of Execution During A Function Call, Parameter Passing & Call By Reference, Resolving Variable References, Recursion, Stack Overheads In Recursion, Writing A Recursive Function, Types Of Recursion.

   ppt 35p hoahue91 24-07-2014 4 0

  • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

   Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1 (C-Language) presented address, pointers, arrays, address of each element in an array, accessing & manipulating an array using pointers, another case of manipulating an array using pointers, two-dimensional array, pointer arrays, structures, structure pointers.

   ppt 22p hoahue91 24-07-2014 1 0

  • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

   Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0 - Introduction presented what is Data Structures and other content. Invite you to read the lecture.

   ppt 9p hoahue91 24-07-2014 1 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản