Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 12959 kết quả
 • Bài giảng Bài 2: Phát triển HTTT mô hình hóa hệ thống giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về phát triển HTTT trong doanh nghiệp, mô hình hóa hệ thống, các thành phần của 1 phương pháp MHH, phương pháp mô hình hóa hướng cấu trúc.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 2 0   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 - Giới thiệu các hệ thống thông tin bao gồm những nội dung về HTTT quản lý văn phòng, HTTT xử lý giao dịch, HTTT sản xuất kinh doanh, HTTT tài chính kế toán, HTTT quản trị nguồn nhân lực.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 1 0   Download

 • Bài viết Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin bao gồm những nội dung về nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin; phương pháp phát triển hệ thống thông tin; các công đoạn của phát triển hệ thống.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 2 1   Download

 • Data Structures and Algorithms: Text Processing! presents about Pattern Matching, Strings, Brute-Force Pattern Matching, Boyer-Moore Heuristics, Last-Occurrence Function, The Boyer-Moore Algorithm.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 1 0   Download

 • Data Structures and Algorithms: Priority Queues! includes Priority Queue ADT, Total Order Relations, Entry ADT, Comparator ADT, Priority Queue Sorting, Sequence-based Priority, Selection-Sort.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 1 0   Download

 • Data Structures and Algorithms: Graphs products Data structures for graphs, Graph traversal, Depth-first search, Breadth-first search, Directed graphs, Shortest paths, Dijkstra's Algorithm, Minimum spanning trees.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 1 0   Download

 • Data Structures and Algorithms: Maps and Dictionaries presents Maps & Dictionaries, The Map ADT, Dictionary ADT, Implement Dictionary ADT, Hash Tables, Hash Functions and Hash Tables, Hash Codes, Compression Functions.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 2 0   Download

 • Data Structures and Algorithms: Sorting includes Bubble Sort, Bubble Sort pseudocode, Bubble Sort performance, Insertion Sort, Insertion Sort pseudocode, Insertion Sort performance, Divide-and-Conquer, Merge Sort.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 1 0   Download

 • Data Structures and Algorithms: Trees products Tree ADT, Preorder and postorder traversals, BinaryTree ADT, Inorder traversal, Tree Terminology, Preorder Traversal, Postorder Traversal.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 1 0   Download

 • Data structures and Algorithms: Search Trees presents about Binary Search Trees, AVL Trees, Red-Black Trees, Ordered Dictionaries, Performance, AVL Tree Definition, Insertion in an AVL Tree.

   maiyeumaiyeu23 07-12-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản