Tài liệu Cơ sở dữ liệu - Database

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
  • Add-in A-Tool: Soạn thảo và Quản trị dữ liệu Excel qua mạng, truy vấn dữ liệu trong bảng tính Excel - ThS. Nguyễn Duy Tuân

   Add-in A-Tool: Soạn thảo và Quản trị dữ liệu Excel qua mạng, truy vấn dữ liệu trong bảng tính Excel trình bày về cài đặt và chạy A-Tools; chức năng máy chủ (Excel Server); chức năng máy khách (Excel Client); hướng dẫn truy vấn (lọc) dữ liệu trong bảng tính Excel;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   pdf 31p galaxys 19-07-2014 7 2

  • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

   Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Chuyển tác và khóa (transactions and locks) trình bày khái niệm về chuyển tác; chuyển tác không tường minh; chuyển tác tường minh; chuyển tác begin tran; chuyển tác commit tran;...Đây là bài giảng do ThS. Lương Thị Ngọc Khánh thực hiện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   pdf 26p daihocquocgia32 18-07-2014 3 0

  • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

   Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Lập trình với transact - SQL trình bày về thủ tục lưu trữ (store procedure); biến cục bộ; biến cục bộ - gán giá trị cho biến; xem giá trị hiện hành của biến; thủ tục lưu trữ; tạo thủ tục lưu trữ bằng T-SQL.

   pdf 62p daihocquocgia32 18-07-2014 2 0

  • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

   Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Transact - SQL và truy vấn dữ liệu trình bày về câu lệnh thao tác dữ liệu; truy vấn dữ liệu cơ bản như truy vấn lồng, hàm kết hợp và gom nhóm, một số dạng truy vấn khác.

   pdf 61p daihocquocgia32 18-07-2014 2 0

  • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

   Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Kiểu dữ liệu trình bày về các kiểu dữ liệu trong SQL; câu lệnh định nghĩa dữ liệu như tạo bảng, câu lệnh cập nhật dữ liệu, câu lệnh thay đổi cấu trúc bảng, xóa bảng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   pdf 52p daihocquocgia32 18-07-2014 4 0

  • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

   Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu do ThS. Lương Thị Ngọc Khánh thực hiện, nhằm giúp người học nắm được cấu trúc vật lý của CSDL SQL Server; cơ sở dữ liệu hệ thống; các đối tượng của cơ sở dữ liệu;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   pdf 64p daihocquocgia32 18-07-2014 3 0

  • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 0 - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

   Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 0: Tổng quan về Cơ sở dữ liệu do ThS. Lương Thị Ngọc Khánh thực hiện, trình bày về mô hình dữ liệu quan hệ; thiết kế CSDL quan hệ; hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

   pdf 41p daihocquocgia32 18-07-2014 3 0

  • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Mở đầu - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

   Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Mở đầu giới thiệu môn học Cơ sở dữ liệu; các thông tin chung; mục tiêu; kiến thức; kỹ năng; nội dung môn học; tài liệu tham khảo cho môn học. Mời bạn đọc cùng tham khảo các chương tiếp theo của bài giảng để tìm hiểu có hệ thống môn học Cơ sở dữ liệu do ThS. Lương Thị Ngọc Khánh thực hiện.

   pdf 11p daihocquocgia32 18-07-2014 3 0

  • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương IV - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

   Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương IV: Đại số quan hệ giới thiệu phép chọn, phép chiếu, phép tích decac, phép kết nối, phép hợp, phép giao, phép hiệu, phép chia và phép đặt lại tên. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   pdf 35p daihocquocgia32 18-07-2014 2 0

  • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương IIII - ThS. Lương Thị Ngọc Khánh

   CƠ SỞ DỮ LIỆU.GV: ThS. Lương Thị Ngọc Khánh Email: ltnkhanh@it.tdt.edu.vn Web: it.tdt.edu.vn/~ltnkhanh...Chƣơng III..NGÔN NGỮ SQL NÂNG CAO.Câu truy vấn dữ liệu phức tạp Bảng ảo View Hàm – thủ tục - trigger Bài tập..

   pdf 80p daihocquocgia32 18-07-2014 2 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản