Thư viện Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Hiển thị 1-10 trên 4319 kết quả
 • Bài giảng "Thiết bị lập trình" trình bày về cảm biến, khái niệm chung về cảm biến, một số tiêu chí đánh giá cảm biến (phạm vi cảm nhận, khoảng cách cảm nhận và sai số), các loại cảm biến và nguyên lý làm việc của một số cảm biến.

   kloi1122 19-10-2017 5 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về Content Provider, Content URI, ContentResolver, xây dựng ContentProvider, các khái niệm cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu với SQLite, truy vấn và sắp xếp dữ liệu, khái niệm về đối tượng dữ liệu được trả về khi thực hiện truy vấn dữ liệu, thể hiện dữ liệu, dữ liệu Cursor từ SQLite, các hàm chức năng CSDL và các phương thức điều khiển.

   kloikloi 07-10-2017 32 5   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về Thread và Handler, các phương thức quan trọng trong Thread, HandleMessage, xây dựng tương tác cho Thread và Handler, khái niệm về Async Task, thuộc tính của Async Task và khởi tạo AsyncTask.

   kloikloi 07-10-2017 29 3   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về SharedPreference, lưu trữ dữ liệu, khái niệm lưu trữ, các giá trị lưu trữ, khai báo và sử dụng, khai báo truy xuất, lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho các kiểu dữ liệu cơ bản, bộ nhớ thiết bị, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, đọc từ thẻ nhớ và ghi vào thẻ nhớ.

   kloikloi 07-10-2017 31 5   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về các dạng Widget cơ bản chứa các chức năng phụ hoặc các tùy chỉnh dành riêng cho từng ứng dụng, tạo Custom Layout, cách sử dụng Image View, các bước tạo và sử dụng Custom Layout, lớp Custom ArrayAdapter.

   kloikloi 07-10-2017 32 3   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về cách tạo một Layout mới, kết nối layout vào Activity, HierarchyViewer, các thuộc tính của layout và các loại layout cơ bản, các phương thức sử dụng layout, các kiểu Layout cơ bản và các điều khiển cơ bản.

   kloikloi 07-10-2017 34 4   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về các thành phần ứng dụng, ứng dụng Android và cơ chế hoạt động, Activity và vòng đời ứng dụng, đóng gói và thực thi ứng dụng, tính tương thích thiết bị, xây dựng Activity, quản lý trạng thái Activity và độ ưu tiên trong ứng dụng.

   kloikloi 07-10-2017 32 4   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về thao tác với CSDL Sqlite, tạo/mở/đóng CSDL với CSDL Sqlite, xóa CSDL, tạo bảng lớp, class Lop, thêm lớp, sửa lớp, xóa lớp, truy vấn dữ liệu, thực nghiệm, thiết kế giao diện, xử lý sự kiện OnCreate, hàm load dữ liệu đổ vào ListView, sự kiện click lên một Item của ListView, xử lý nút Thêm, xử lý nút Xóa và xử lý nút sửa.

   kloikloi 07-10-2017 29 2   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về load hình từ Internet, hàm load hình từ Internet, gọi Thread trong OnCreate, đọc JSON, thiết kế giao diện, code xử lý, demo thử, màn hình xem sản phẩm và đọc RSS.

   kloikloi 07-10-2017 29 1   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về thao tác dữ liệu với SharedPreferences, thiết kế giao diện, xử lý code, gắn code cho các sự kiện, nơi lưu file, đọc ghi file Internal Storage – bộ nhớ trong, mô tả kịch bản, thiết kế màn hình, xử lý nút Read, xử lý nút Write, một số lưu ý và AutoComplete.

   kloikloi 07-10-2017 29 1   Download

Đồng bộ tài khoản