"Jalbum" ảnh trực tuyến

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
10
download

"Jalbum" ảnh trực tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bên cạnh các trang web cho phép tạo album ảnh trực tuyến như picasa.google.com, flickr.com, hay webshot.com, Jalbum là một lựa chọn khá ấn tượng cho album trực tuyến của bạn. Sau khi đăng ký tài khoản thành công tại trang chủ jalbum.net, bạn hãy tiến hành tải công cụ Jalbum về máy và cài đặt. Khởi động công cụ thành công xong, bạn có thể tiến hành tạo album ảnh Jalbum theo các bước sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: "Jalbum" ảnh trực tuyến

  1. "Jalbum" nh tr c tuy n
  2. Bên c nh các trang web cho phép t o album nh tr c tuy n như picasa.google.com, flickr.com, hay webshot.com, Jalbum là m t l a ch n khá n tư ng cho album tr c tuy n c a b n. Sau khi ăng ký tài kho n thành công t i trang ch jalbum.net, b n hãy ti n hành t i công c Jalbum v máy và cài t. Kh i ng công c thành công xong, b n có th ti n hành t o album nh Jalbum theo các bư c sau: 1. Kéo/th thư m c nh vào Jalbum Kéo thư m c nh th vào công c Jalbum. N u mu n, b n cũng có th kéo th riêng t ng t m nh. Jalbum có th c ư c h u h t các file nh thông d ng là JPEG, GIF, PNG…
  3. 2. Trang trí album Sau khi thêm hình nh vào c a s c a Jalbum, b n b t u l a ch n ph n trang trí album v i nhi u màu s c và phong cách khác nhau. Khi ã l a ch n ư c ki u album như ý, hãy b m chu t vào nút “Make Album” và ch 1 lúc Jalbum th c hi n quá trình t o album. B n có th xem th album nh c a b n thông qua trình duy t web dư i d ng offline.
  4. Ngoài các m u trang trí d ng s n, b n có th t t o cho mình m t giao di n khác tùy thích. Công vi c này òi h i b n có chút ki n th c v web và h a. 3. Xu t album Sau khi t o ư c m t album nh như ý, hãy ti n hành xu t album lên Jalbum. làm ư c vi c này thì b n ph i ch c ch n là máy tính ã ư c k t n i Internet. Nh n nút Publish khi ã s n sàng. 4. Kích ho t tài kho n m i ho c nh p thông tin tài kho n cũ l n u tiên xu t album, c a s “Publish” c a b n s tr ng. B n s c n ph i thi t l p m t tài kho n trên máy ch c a Jalbum. Hãy nh n vào nút Add b t u. Lúc này, Jalbum s ưa ra 2 tùy ch n, ho c là k t n i v i
  5. m t tài kho n cũ ho c n u b n chưa có tài kho n thì ph i kích ho t m t tài kho n m i. kích ho t tài kho n b n ch c n nh p username và password mà b n ã ăng ký lúc t i v công c Jalbum và làm theo các hư ng d n. 5. Ch n nơi lưu album Sau khi ã kích ho t tài kho n trên Jalbum thành công, b n s t ng ư c ưa n c a s qu n lý tài kho n c a mình. Gi b n có th l a ch n ho c t o m i thư m c lưu album. B n cũng có th thêm t ng nh m t vào các thư m c có s n trên Jalbum b ng cách kéo th chúng vào thư m c mong mu n.
  6. 6. T i hình lên Jalbum Khi ã hoàn thành quá trình ch n nơi lưu album, hãy b m vào nút “Upload all” và chu n b xem k t qu . Khi quá trình t i album lên máy ch c a Jalbum hoàn thành, m t c a s m i s t ng ư c m ra, trong ó là album nh mà b n v a làm. ư ng d n t i trang ch a các album nh c a b n s có d ng như sau: username.jalbum.net. xem nh b n ch c n nh p chu t vào album tương ng.
  7. 7. M t s tính năng nh bên trong Album Settings T i công c Jalbum, vào Album, ch n Settings: - Th General cho phép b n ch n ngôn ng hi n th . - Th Slide Page cho phép thi t l p các thông s cho vi c trình di n nh dư i d ng slideshow. - Th Design cho phép l a ch n font ch hi n th . - Th Header/Footer cho phép b n thêm nh ng dòng ch chú thích ngay trên t m nh. - Vào th Album Info i n các thông tin liên quan v album nh.
  8. - N u có ý nh bán nh thì vào th Selling Photos ghi các thông tin c n thi t. - Vào th Images hi u ch nh các thông s cho nh khi hi n th t i album. - Vào th Filters gán logo ho c watermark cho nh.
Đồng bộ tài khoản