(Luyện thi cấp tốc Lý) Bài toán quang điện_Trắc nghiệm và đáp án

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
163
lượt xem
97
download

(Luyện thi cấp tốc Lý) Bài toán quang điện_Trắc nghiệm và đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '(luyện thi cấp tốc lý) bài toán quang điện_trắc nghiệm và đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: (Luyện thi cấp tốc Lý) Bài toán quang điện_Trắc nghiệm và đáp án

  1. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí BÀI TOÁN QUANG ĐIỆN 1. Công thoát của êlectron ra khỏi vônfram là 4,5 eV. Cần chiếu ánh sáng có bước sóng dài nhất là bao nhiêu để gây ra hiện tượng quang điện trên mặt lớp vônfram? A. 0,276 μm . B. 2,76 μm . C. 0,207 μm . D. 0,138 μm . 2. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,18 μm vào catốt của một tế bào quang điện. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là λ o = 0,30 μm . Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là A. 9,85.105 m / s . B. 7,56.105 m / s . C. 8, 36.106 m / s . D. 6,54.106 m / s . 3. Cường độ dòng quang điện bão hòa là 40 µA . Số êlectron bị bứt ra khỏi catốt của tế bào quang điện trong mỗi giây là A. 25.1013 . B. 25.1016 . C. 25.1019 . D. 25.1010 . 4. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 768 nm là A. 1,62 eV. B. 16,2 eV. C. 1.62.10-2 eV . D. 2,6 eV. 5. Công thoát của êlectron ra khỏi natri là 2,5 eV. Giới hạn quang điện của natri là: A. 0, 497μm . B. 0, 497 mm . C. 0, 497 nm . D. 4,97μm . 6. Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,33 µm. Để triệt tiêu dòng quang điện cần một hiệu điện thế hãm 1,38 V. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là A. 0,521 µm. B. 0,442 µm. C. 0,440 µm. D. 0,385 µm. 7. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0, 276μm vào catốt của một tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối bằng 2 V. Công thoát của kim loại dùng làm catốt là A. 2,5 eV. B. 2,0 eV. C. 1,5 eV. D. 0,5 eV. 8. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5μm vào catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0, 66μm . Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là A. 2,5.105 m/ s. B. 3,7.105 m/ s . C. 4,6.105 m/ s. D. 5,2.105 m/ s . 9. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,18 μm vào catốt của một tế bào quang điện. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là λ o = 0,30 µm . Hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện là A. U h = 1,85 V . B. U h = 2, 76 V . C. U h = 3, 20 V . D. U h = 4, 25 V . Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
  2. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí 10. Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát là 2,2 eV. Chiếu vào catốt bức xạ điện từ có bước sóng λ. Để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt một hiệu điện thế hãm U KA = 0, 4 V . Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt là: A. 0, 4342.10-6 m . B. 0, 4824.10-6 m . C. 0, 5236.10-6 m . D. 0, 5646.10-6 m 11. Công thoát của kim loại natri là 2,48 eV. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,36 μm vào tế bào quang điện có catốt làm bằng natri. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là A. 5,84.105 m / s . B. 5,84.106 m / s . C. 6, 24.106 m / s . D. 6, 24.105 m / s . 12. Công thoát của kim loại natri là 2,48 eV. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,36 μm vào tế bào quang điện có catốt làm bằng natri thì cường độ dòng quang điện bão hòa là 3 μA. Số êlectron bứt ra khỏi catốt trong mỗi giây là A. 1,875.1013 B. 2,544.1013 . C. 3, 263.1012 . D. 4,827.1012 . 13. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0, 62μm . Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 4,5.10 H Z ; f 2 = 5, 0.10 H Z ; f3 = 6,5.10 H Z và 14 13 13 f 4 = 6, 0.1014 H Z thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với A. chùm bức xạ 1. B. chùm bức xạ 2. C. chùm bức xạ 3. D. chùm bức xạ 4. 14. Phôtôn có bước sóng trong chân không là 0,5 μm thì sẽ có năng lượng là A. 2,5.1024 J . B. 3,975.10−19 J . C. 3,975.10−25 J . D. 4,42.10−26 J . 15. Công thoát của êlectron ra khỏi bề mặt natri là 3,975.10−19 J . Giới hạn quang điện của natri là A. 400 nm. B. 500 nm. C. 600 nm. D. 0,5 nm. 16. Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, khi chiếu vào catốt chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 3.10−7 m thì hiệu điện thế hãm có độ lớn 1,2 V. Công thoát êlectron của kim loại làm catốt là A. 8, 545.10-19 J . B. 9, 41.10-19 J . C. 4, 705.10-19 J . D. 2,353.10-19 J . 17. Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,42 μm vào catốt của một tế bào quang điện, thì phải dùng hiệu điện thế hãm U h = 0,96 V mới vừa đủ để triệt tiêu dòng quang điện. Công thoát êlectron của kim loại làm catốt là A. 2 eV. B. 3 eV. C. 1,2 eV. D. 1,5 eV. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 2
  3. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí 18. Công thoát êlectron ra khỏi bề mặt một kim loại là A = 3,3.10−19 J . Giới hạn quang điện của kim loại này là bao nhiêu? A. 0,6 µm. B. 6 µm. C. 60 µm. D. 600 µm. 19. Khi một chất bị kích thích và phát ra ánh sáng đơn sắc màu tím có bước sóng λ = 0, 4.10−6 m thì năng lượng của mỗi phôtôn phát ra có giá trị nào nêu dưới đây? A. 4, 5.10−9 J B. 4,97.10−19 J C. 4, 0.10−7 J D. 0, 4 µJ 20. Catốt của một tế bào quang điện làm bằng xêdi có giới hạn quang điện λ o = 0, 66 μm . Chiếu vào catốt bức xạ tử ngoại có bước sóng λ = 0,33 μm . Hiệu điện thế UAK cần đặt giữa anốt và catốt để triệt tiêu dòng quang điện là A. U AK ≤ -1,88 V . B. U AK ≤ -1,16 V . C. U AK ≤ -2, 04 V . D. U AK ≤ -2,35 V . 21. Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,26 eV. Chiếu vào catốt chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Để các quang êlectron không thể đến được anốt thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt phải thỏa điều kiện: A. U AK = - 0,5 V. B. U AK ≤ - 0,5 V . C. U AK ≥ - 0,5 V . D. U AK = - 5 V . 22. Trong một tế bào quang điện, nếu cường độ dòng quang điện là 16 mA thì số êlectron đến anốt trong một giây là A. 1017. B. 1019 . C. 1020. D. 1016. 23. Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải dùng hiệu điện thế hãm có độ lớn là 3 V. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện bằng: A. 1, 03.105 m / s. B. 1, 03.106 m / s. C. 2, 03.105 m / s. D. 2, 03.106 m / s. 24. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0, 20μm vào một quả cầu bằng đồng, đặt cô lập về điện. Giới hạn quang điện của đồng là 0,30μm . Điện thế cực đại mà quả cầu đạt được so với đất là A. 1,34 V. B. 2,07 V. C. 3,12 V. D. 4,26 V. 25. Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,9.10−19 J , chiếu vào tế bào quang điện ánh sáng có bước sóng 0,4 μm. Tìm điều kiện của hiệu điện thế giữa anốt và catốt để cường độ dòng quang điện triệt tiêu. A. UAK = 1,29 V. B. UAK = - 1,29 V. C. UAK = - 2,72 V D. U AK ≤ −1,29V 26. Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,9.10−19 J , chiếu vào tế bào quang điện ánh sáng có bước sóng 0,4 μm. Tìm vận tốc cực đại của quang êlectron khi thoát khỏi cactốt. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 3
  4. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí A. 403304 m/s. B. 3,32.105 m / s. C. 674,3 km/s. D. Một kết quả khác. 27. Chùm bức xạ chiếu vào catốt của một tế bào quang điện có công suất 0,2 W, bước sóng λ = 0, 4 μm . Hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện là 5 %. Tìm cường độ dòng quang điện bão hòa. A. 0,3 mA. B. 3,2 mA. C. 6 mA. D. 0,2 A. 28. Công thoát electron ra khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là: A. 0,300 µm. B. 0,295 µm. C. 0,375 µm. D. 0,250 µm. 29. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ 1 = 0,75µm và λ 2 = 0,25µm vào một tấm kẻm có giới hạn quang điện λ o = 0,35µm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện? A. Cả hai bức xạ. B. Chỉ có bức xạ λ 2. C. Không có bức xạ nào trong 2 bức xạ đó. D. Chỉ có bức xạ λ 1. 30. Công thoát electron của một kim loại là Ao, giới hạn quang điện là λ o. Khi chiếu vào bề λo mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng λ = thì động năng ban đầu cực đại của 2 electron quang điện bằng 3 1 A. Ao. B. 2Ao. C. Ao. D. Ao. 4 2 31. Công thoát electron của một kim loại là A = 4 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là: A. 0,28 µm. B. 0,31 µm. C. 0,35 µm. D. 0,25 µm. 32. Kim loại dùng làm catôt của tế bào quang điện có công thoát electron là 1,8 eV. Chiếu vào catôt một ánh sáng có bước sóng λ = 600 nm từ một nguồn sáng có công suất 2 mW. Tính cường độ dòng quang điện bảo hoà. Biết cứ 1000 hạt phôtôn tới đập vào catôt thì có 2 electron bật ra. A. 1,93.10-6 A. B. 0,193.10-6 A. C. 19,3 mA. D. 1,93 mA. 33. Chiếu chùm ánh sáng có công suất 3 W, bước sóng 0,35µm vào catôt của tế bào quang điện có công thoát electron 2,48 eV thì đo được cường độ dòng quang điện bảo hoà là 0,02 A. Tính hiệu suất lượng tử. A. 0,2366 %. B. 2,366 %. C. 3,258 %. D. 2,538 %. 34. Catốt của một tế bào quang điện có công thoát 4 eV. Tìm giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt. Cho hằng số Plank h = 6,625.10 -34 J.s; điện tích electron e = -1,6.10-19 C; vận tốc ánh sáng c = 3.108 m/s. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 4
  5. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí A. 3105Å. B. 4028Å. C. 4969Å. D. 5214Å. 35. Công thoát êlectrôn của một kim loại là A thì bước sóng giới hạn quang điện là λ. Nếu chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng λ’ vào kim loại này thì động năng ban đầu cực đại của các quang electron là A. Tìm hệ thức liên lạc đúng? A. λ’ = λ. B. λ’ = 0,5λ. C. λ’ = 0,25λ. D. λ’ = 2λ/3. 36. Kim loại có công thóat l electrôn l A = 2,62 eV. Khi chiếu vào kim loại này hai bức xạ có bước sóng λ 1 = 0,4 µm v λ 2 = 0,2 µm thì hiện tượng quang điện: A. xảy ra với cả 2 bức xạ. C. xảy ra với bức xạ λ 1, không xảy ra với bức xạ λ 2. B. không xảy ra với cả 2 bức xạ. D. xảy ra với bức xạ λ 2, không xảy ra với bức xạ λ 1. 37. Khi chiếu một chùm ánh sáng có tần số f vào catốt một tế bào quang điện thì có hiện tượng quang điện xảy ra. Nếu dùng một điện thế hãm bằng -2,5 V thì tất cả các quang electron bắn ra khỏi kim loại bị giữ lại không bay sang anốt được. Cho biết tần số giới hạn quang điện của kim loại đó l 5.1014 s-1; Cho h = 6,625.10-34 J.s; e = -1,6.10-19 C. Tính f. A. 13,2.1014 Hz. B. 12,6.1014 Hz. C. 12,3.1014 Hz. D. 11,04.1014 Hz. 38. Cường độ dòng điện chạy qua một ống Culítgiơ bằng 0,32 mA. Tính số electron đập vào A nốt trong 1 phút. A. 2.1015 hạt. B. 1,2.1017 hạt. C. 0,5.1019 hạt. D. 2.1018 hạt. 39. Giới hạn quang điện của kim loại là λ0. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện lần lượt λ0 λ hai bức xạ có bước sóng λ1= và λ2= 0 . Gọi U1 và U2 là điện áp hãm tương ứng để triệt 2 3 tiêu dòng quang điện thì A. U1 = 1,5U2.B. U2 = 1,5U1.C. U1 = 0,5U2. D. U1 = 2U2. 40. Công thoát electron của một kim loại là A0, giới hạn quang điện là λ 0. Khi chiếu vào bề λ0 mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng λ = thì động năng ban đầu cực đại của 3 electron quang điện bằng: A. 2A 0 . B. A 0 . C. 3A 0 . D. A 0 /3 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 5
  6. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí 41. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1và λ2 vào một tấm kim loại. Các electron bật ra với vận tốc ban đầu cực đại lần lượt là v1 và v2 với v1= 2v2. Tỉ số các hiệu điện thế hãm Uh1/Uh2 để dòng quang điện triệt tiêu là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Giáo viên: Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 6
  7. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí BÀI TOÁN QUANG ĐIỆN 1A 11A 21B 31B 41C 2A 12A 22A 32A 3A 13D 23B 33A 4A 14B 24B 34A 5A 15B 25D 35B 6A 16C 26C 36A 7A 17A 27B 37D 8C 18A 28A 38B 9B 19B 29B 39B 10D 20A 30A 40A Giáo viên:Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản