(Luyện thi cấp tốc Lý) Thuyết lượng tử ánh sáng_Trắc nghiệm và đáp án

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
261
lượt xem
123
download

(Luyện thi cấp tốc Lý) Thuyết lượng tử ánh sáng_Trắc nghiệm và đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '(luyện thi cấp tốc lý) thuyết lượng tử ánh sáng_trắc nghiệm và đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: (Luyện thi cấp tốc Lý) Thuyết lượng tử ánh sáng_Trắc nghiệm và đáp án

  1. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1. Công thức nào gọi là công thức Anh-xtanh về quang điện? 1 2 c hc A. ε = A + mvomax . B. Ε = mc 2 . C. ε = h . D. λ o = . 2 λ A 2. Năng lượng của một phôtôn được xác định theo công thức hc cλ hλ A. ε = hλ . B. ε = . C. ε = . D. ε = . λ h c 3. Công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện là 1 2 1 2 A. hf = A − mvomax . B. hf + A = mvomax . 2 2 1 2 C. hf = A + mvomax . D. hf = A + 2mvomax . 2 2 4. Công thức đúng về mối liên hệ giữa độ lớn hiệu điện thế hãm ( U h ) , độ lớn điện tích êlectron (e), khối lượng êlectron (m) và vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện (vomax) là: A. 2e.U h = m.vomax . B. m.U h = 2e.vomax . 2 2 C. e.U h = m.vomax . D. m.U h = e.vomax . 2 2 5. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp. B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng. C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh. D. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch. 6. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm . Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là A. 0,1 μm . B. 0,2 μm . C. 0,3 μm . D. 0,4 μm . Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
  2. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí 7. Giới hạn quang điện của kim loại là A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. C. công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó. D. công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó. 8. Dòng quang điện đạt đến giá trị bão hòa khi A. tất cả các êlectron bật ra từ catốt khi catốt được chiếu sáng đều về được anốt. B. tất cả các êlectron bật ra từ catốt khi catốt được chiếu sáng đều quay trở về được catốt. C. có sự cân bằng giữa số êlectron bật ra từ catốt và số êlectron bị hút quay trở lại catốt. D. số êlectron từ catốt về anốt không đổi theo thời gian. 9. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại. B. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện phụ thuộc bước sóng của ánh sáng kích thích. C. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện phụ thuộc tần số của chùm ánh sáng kích thích. D. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện phụ thuộc cường độ của chùm as kích thích. 10. Chiếu một chùm sáng đơn sắc đến bề mặt một kim loại, hiện tượng quang điện không xảy ra. Để hiện tượng quang điện xảy ra ta cần A. dùng ánh sáng có cường độ mạnh hơn. B. dùng chùm sáng có bước sóng nhỏ hơn. C. tăng diện tích kim loại được chiếu sáng. D. tăng thời gian chiếu sáng. 11. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp. B. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng êlectron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng. C. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng êlectron liên kết được giải phóng thành êlectron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 2
  3. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí D. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng điện trở của chất bán dẫn tăng lên khi chiếu ánh sáng thích hợp vào chất bán dẫn. 12. Chọn câu đúng. A. Khi tăng cường độ của chùm ánh sáng kích thích lên 2 lần thì cường độ dòng quang điện tăng 2 lần. B. Khi tăng bước sóng của chùm ánh sáng kích thích lên 2 lần thì cường độ dòng quang điện tăng 2 lần. C. Khi tăng bước sóng của chùm ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng lên. D. Khi giảm bước sóng của chùm ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng lên. 13. Trong hiện tượng quang điện ngoài, hiệu điện thế hãm ứng với mỗi kim loại dùng làm catốt phụ thuộc vào A. cường độ dòng quang điện và tần số của ánh sáng kích thích. B. bản chất của kim loại dùng làm catốt là cường độ của chùm sáng kích thích. C. tần số của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catốt. D. cường độ của chùm sáng kích thích và cường độ của dòng quang điện. 14. Khi chiếu vào chất CdS ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện trong của chất này thì điện trở của nó A. không thay đổi. B. luôn tăng. C. giảm đi. D. lúc tăng, lúc giảm. 15. Năng lượng của mỗi lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào A. tần số bức xạ ánh sáng. B. nhiệt độ của nguồn phát sáng. C. số lượng tử phát ra từ nguồn sáng. D. vận tốc ánh sáng. 16. Năng lượng của mỗi lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào A. công suất của nguồn phát sáng. B. bước sóng ánh sáng trong chân không. C. cường độ chùm sáng. D. môi trường truyền sáng. 17. Phát biểu nào sai khi nói về hiện tượng quang điện? A. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn quang điện. B. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi phôtôn trong chùm sáng kích thích có năng lượng nhỏ hơn công thoát êlectrôn của kim loại đó. C. Cường độ dòng quang điện bảo hòa tỉ lệ với cường độ của chùm sáng kích thích. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 3
  4. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí D. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi phôtôn trong chùm sáng kích thích có năng lượng lớn hơn công thoát êlectrôn của kim loại đó. 18. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Sự tồn tại của hiệu điện thế hãm trong thí nghiệm với tế bào quang điện, chứng tỏ khi bật ra khỏi bề mặt kim loại, các êlectron quang điện có một vận tốc ban đầu. B. Để có hiện tượng quang điện xảy ra thì tần số của ánh sáng kích thích không được lớn hơn một giá trị giới hạn xác định. C. Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang dẫn có thể thuộc vùng hồng ngoại. D. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ với cường độ của chùm sáng kích thích. 19. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào một tấm kim loại chưa tích điện, được đặt cô lập với các vật khác. Nếu hiện tượng quang điện xảy ra thì A. sau một khoảng thời gian, các êlectron tự do của tấm kim loại bị bật hết ra ngoài. B. các êlectron tự do của tấm kim loại bị bật ra ngoài nhưng sau một khoảng thời gian, toàn bộ các êlectron đó quay trở lại làm cho tấm kim loại vẫn trung hòa điện. C. sau một khoảng thời gian, tấm kim loại đạt đến trạng thái cân bằng động và tích một lượng điện âm xác định. D. sau một khoảng thời gian, tấm kim loại đạt được một điện thế cực đại và tích một lượng điện dương xác định. 20. Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện hai bức xạ đơn sắc đỏ và vàng. Hiệu điện thế hãm có độ lớn tương ứng là U hđ = U1 và U hv = U 2 . Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đó vào catốt thì hiệu điện thế hãm vừa đủ để triệt tiêu dòng quang điện có độ lớn là 1 A. U h = U1 . B. U h = U 2 . C. U h = U1 + U 2 . D. U h = ( U + U2 ) . 2 1 21. Phôtôn không có A. năng lượng. B. khối lượng tĩnh. C. động lượng. D. tính chất sóng. 22. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Sự phát quang là sự phát sáng của một bóng đèn sợi đốt. B. Đặc điểm của lân quang là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích. C. Bước sóng của ánh sáng phát quang lớn hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ. D. Đặc điểm của huỳnh quang là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 4
  5. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí 23. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện phụ thuộc vào A. số phôtôn đập vào mặt kim loại. B. cường độ của chùm ánh sáng kích thích. C. năng lượng phôtôn của ánh sáng kích thích và bản chất kim loại làm catốt. D. số lượng êlectrôn bật ra khỏi kim loại làm catốt. 24. Để hiện tượng quang điện xảy ra thì bước sóng kích thích và giới hạn quang điện phải thoả mãn điều kiện A. λ > λo. B. λ ≥ λo. C. λ < λo. D. λ ≤ λo. * 25. Kết quả nào sau đây khi thí nghiệm với tế bào quang điện là không đúng? A. Đối với mỗi kim loại làm catốt, ánh sáng kích thích phải có bước sóng λ nhỏ hơn một giới hạn λ o nào đó. B. Hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích. C. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích. D. Khi U AK = 0 vẫn có dòng quang điện. 26. Khi chiếu sóng điện từ xuống bề mặt tấm kim loại, hiện tượng quang điện xảy ra nếu A. sóng điện từ có nhiệt độ cao. B. sóng điện từ có bước sóng thích hợp. C. sóng điện từ có cường độ đủ lớn. D. sóng điện từ phải là ánh sáng nhìn thấy được. 27. Hiện tượng quang điện là quá trình dựa trên A. sự giải phóng các êlectron từ mặt kim loại do tương tác của chúng với phôtôn. B. sự tương tác của êlectron lên kính ảnh. C. sự giải phóng các phôtôn khi kim loại bị đốt nóng. D. sự phát sáng do các êlectron trong các nguyên tử khi chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp. 28. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích được hiện tượng quang điện. B. Trong cùng môi trường, ánh sáng truyền với vận tốc bằng vận tốc của sóng điện từ. C. Ánh sáng có tính chất hạt. Mỗi hạt ánh sáng được gọi là một phôtôn. D. Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có bản chất sóng. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 5
  6. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí 29. Chọn câu trả lời đúng? A. Quang dẫn là hiện tuợng dẫn điện của chất bán dẫn lúc được chiếu sáng. B. Quang dẫn là hiện tượng kim loại phát xạ êlectron lúc được chiếu sáng. C. Quang dẫn là hiện tượng điện trở của một chất giảm rất nhiều khi hạ nhiệt độ xuống rất thấp. D. Quang dẫn là hiện tượng bứt quang êlectron ra khỏi bề mặt chất bán dẫn. 30. Dựa vào đường đặc trưng vôn – Ampe của tế bào quang điện, nhận thấy rằng: trị số của hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào A. bước sóng của ánh sáng kích thích. B. cường độ chùm ánh sáng kích thích. C. bản chất kim loại làm catốt. D. cả A và C. 31. Trong thí nghiệm về tế bào quang điện, khi thay đổi cường độ chùm sáng kích thích thì sẽ làm thay đổi A. động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện. B. hiệu điện thế hãm. C. cường độ dòng quang điện bão hòa. D. cả A và C. 32. Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì kết luận nào sau đây là sai? A. Nguyên tử hay phân tử vật chất hấp thụ hay bức xạ ánh sáng thành từng lượng gián đoạn. B. Mỗi phôtôn mang một năng lượng ε = hf. C. cường độ chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn trong chùm. D. Khi ánh sáng truyền đi, các phôtôn bị thay đổi do tương tác với môi trường. 33. Chỉ ra phát biểu sai A. Pin quang điện là dụng cụ biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành điện năng. B. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang dẫn. C. Quang trở và pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện ngoài. D. Quang trở là một điện trở có trị số phụ thuộc cường độ chùm sáng thích hợp chiếu vào nó. 34. Khi thí nghiệm với tế bào quang điện, hiệu điện thế hãm U h không phụ thuộc vào A. bước sóng của ánh sáng chiếu vào catốt. B. bản chất kim loại dùng làm catốt. C. cường độ chùm sáng chiếu vào catốt. D. động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 6
  7. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí 35. Xét các hiện tượng sau đây của ánh sáng: 1- Phản xạ 2- Khúc xạ 3- Giao thoa 4- Tán sắc 5- Quang điện 6- Quang dẫn Bản chất sóng của ánh sáng có thể giải thích được các hiện tượng A. 1,2,3,5. B. 3,4,5,6. C. 1,2,3,4. D. 5,6. 36. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi chiếu chùm tia tử ngoại vào tấm kẽm cô lập tích điện âm? A. Tấm kẽm mất dần êlectron và trở nên trung hòa điện. B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm và trở thành mang điện dương. C. Tấm kẽm vẫn tích điện tích âm như cũ. D. Tấm kẽm tích điện âm nhiều hơn.   Giáo viên: Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 7
  8. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1A 11C 21B 31C 2B 12A 22A 32D 3C 13C 23C 33C 4A 14C 24D 34C 5A 15A 25B 35C 6D 16B 26B 36B 7A 17B 27A 8A 18B 28D 9D 19D 29A 10B 20B 30D Giáo viên:Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản