(Mẫu 1.1) KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
2.325
lượt xem
168
download

(Mẫu 1.1) KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Mẫu 1.1) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: THCS thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm Hà Nội. 1. Mục đích đánh giá ngoài : Xác nhận tính xác thực và khách quan của báo cáo tự đánh giá của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: (Mẫu 1.1) KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

  1. (Mẫu 1.1) ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HO À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2011 K Ế HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI Trư ờng đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: THCS thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. 1. Mục đích đánh giá ngoài : Xác nhận tính xác thực và khách quan của báo cáo tự đánh giá của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đã ban hành. 2. Phạm vi đánh giá: Toàn bộ hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 3. Đoàn đánh giá ngoài : - Thành phần của đo àn đánh giá ngoài: Đoàn đánh giá ngoài (đánh giá lại) được th ành lập theo Quyết định số 4082/QĐ-SGDĐT ngày 25/02/2011 của Giám đốc sở GD&ĐT, gồm có 05 thành viên (có quyết định và danh sách kèm theo). - Trách nhiệm của các thành viên đoàn đ ánh giá ngoài: + Trưởng đoàn: a) Ch ịu trách nhiệm điều hành các ho ạt động của đoàn đánh giá ngoài và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở GD&ĐT về hoạt động của đoàn; b) Lập kế hoạch công tác của đoàn, phân công nhiệm vụ cho thư ký và các thành viên của đoàn; 1
  2. c) Đảm bảo thực hiện kế hoạch khảo sát tại trường, điều h ành các ho ạt động của đo àn; d) Thay mặt đoàn thông báo và th ảo luận với trường về kết quả khảo sát, những nhận định và khuyến nghị của đoàn đối với trường; đ) Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá, báo cáo kết quả khảo sát tại trường và báo cáo đánh giá ngoài của đoàn; e) Tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của đo àn và chuyển về sở giáo dục và đào tạo để lưu trữ sau khi kết thúc đợt đánh giá ngoài; g) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc giải trình các yêu cầu khiếu nại hoặc chất vấn có liên quan đến hoạt động của đoàn. + Thư ký: a) Giúp Trưởng đoàn triển khai các hoạt động của đoàn; b) Thực hiện các hoạt động theo kế hoạch chung của đoàn và các nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công (tập hợp các hồ sơ, tài liệu của đoàn để phục vụ cho việc viết báo cáo đánh giá của đoàn, ghi chép nội dung các buổi thảo luận chung của đoàn, tham gia viết các báo cáo của đoàn và hoàn thiện báo cáo chính thức, vv...). + Các thành viên khác: a) Tham gia các hoạt động theo kế hoạch chung của đoàn và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đo àn phân công; b) Chịu trách nhiệm viết và hoàn thiện phần báo cáo chính thức theo sự phân công của Trưởng đo àn. 4. Hoạt động của đoàn đánh giá ngoài: 4.1 Chuẩn bị hoạt động đánh giá ngoài: Địa điểm: Trường THCS Ngọc Hòa - Chương Mỹ - Hà Nội. TT Nội dung Người thực hiện Thời gian Chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ đánh giá cho các Cả đo àn 1 thành viên của đo àn. 4/03/2011 Nghiên cứu hồ sơ đánh giá và viết báo cáo sơ Cả đo àn 2 bộ. 4 - 10/03/2011 2
  3. Tập hợp báo cáo sơ bộ của các thành viên trong đoàn và gửi bản sao cho các thành viên Thư ký 3 khác để nghiên cứu trước khi họp đoàn. Họp đo àn th ảo luận, trao đổi báo cáo sơ bộ Cả đo àn 4 của các th ành viên trong đoàn. Phân công cho các thành viên trong đoàn Trưởng đo àn 5 nghiên cứu các tiêu chí. 4.2 Nghiên cứu từng tiêu chí của báo cáo tự đánh giá: Địa điểm: Tại nhà TT Nội dung Thời gian Người thực hiện Tự nghiên cứu các tiêu chí. Từng th ành viên 1 12/03 -21/03/2011 Viết bản nhận xét về báo cáo tự đánh giá của Từng thành viên 12/03 -21/03/2011 2 trường. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh Trưởng đoàn 21/03 /2011 3 giá, các kiến nghị và điều chỉnh kế hoạch Thư ký kh ảo sát. 4.3 Lập Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ: Địa điểm: Trường THCS Ngọc Hòa - Chương Mỹ - Hà Nội. TT Nội dung Thời gian Người thực hiện Họp đoàn để thông qua báo cáo kết quả Cả đoàn 22/03/2011 nghiên cứu hồ sơ đánh giá, các kiến nghị và 1 kế hoạch khảo sát. Thống nhất kế hoạch khảo sát tại trường và Trưởng đoàn 22/03/2011 2 nhiệm vụ của từng thành viên. 3
  4. Gửi báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ, các kiến nghị về kế hoạch khảo sát về Sở GD &ĐT để báo 3 28/03/2011 cáo 4.4 Khảo sát sơ bộ: a) Thành ph ần: - Trưởng đoàn: Ông Bùi Ngọc Khang. - Thư ký: Ông Nguyễn Hữu Thắng b ) Ngày, giờ khởi h ành: 8h ngày 31/03 /2011 c) Phương tiện đi lại: Ô tô d ) Địa chỉ tập kết: THCS Thị trấn Cầu Diễn. TT Nội dung Người thực hiện Họp với lãnh đ ạo trường và Hội đồng tự đánh giá: - Trưởng đo àn - Chính thức thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu - Thư ký hồ sơ tự đánh giá và kế hoạch khảo sát của đoàn; - Lãnh đạo trường 1 - Hướng dẫn trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính - Hội đồng tự đánh giá thức của đoàn và thống nhất thời gian đo àn có thể đến trư ờng để khảo sát. Ký biên bản ghi nhớ nội dung công việc đã th ực hiện. - Trư ởng đo àn 2 - Lãnh đạo trường 4.5 Khảo sát chính thức tại trường đăng ký kiểm định chất lượng: a) Địa điểm tập trung để khởi h ành: Th ị Trấn Chúc Sơn - Chương Mỹ- Hà Nội b) Ngày, giờ khởi hành: 7h 30’ ngày 11/11/2010 c) Phương tiện đi lại: Ô tô d) Địa chỉ tập kết: THCS Thị trấn Cầu Diễn đ) Thời gian làm việc tại trường: 01 ngày. e) Chương trình làm việc tại trường: 4
  5. Ngày / Giờ Công việc Họp với lãnh đ ạo trường và Hội đồng tự đánh giá để: 8h/8/04/2011 - Giới thiệu thành phần đoàn đánh giá ngoài, mục đích và phạm vi của chuyến khảo sát; - Thông báo cho trường biết về những vấn đề quan tâm của đoàn sau khi nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của trường; - Nghe giới thiệu ngắn gọn về trường, Hội đồng tự đánh giá và quá trình tự đánh giá của trường. Nghiên cứu những tài liệu do trường cung cấp, các thông tin và minh 8h30’/8/04/2011 chứng. Xem xét những vấn đề cần lưu ý. Yêu cầu bổ sung tài liệu (nếu cần). Tiếp tục nghiên cứu những tài liệu do trường cung cấp, thảo luận những 9h30’/8/04/2011 vấn đ ề nảy sinh và điều chỉnh việc phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong đoàn (nếu cần). Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn với các thành viên của Hội đồng tự đánh giá 10h/8/04/2011 của trường . Điều chỉnh chương trình làm việc và thống n hất lại với trường (nếu cần). 10h30’/8/04/2011 Quan sát các ho ạt động giảng dạy và học tập trên lớp, khảo sát cơ sở vật 10h30’/8/04/2011 chất, trang thiết bị dạy học. Gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn người học. 11h/8/04/2011 Trao đổi, phỏng vấn cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường. 13h30/8/04/2011 Trao đổi với lãnh đạo trường về những thông tin bổ sung. 14h/8/04/2011 Thảo luận trong đo àn về những vấn đề phát hiện mới và những kiến nghị 14h15’/8/04/2011 của đoàn với trường. Viết báo cáo kết quả khảo sát và kiến nghị với trường. 15h/8/04/2011 Trình bày những kết quả khảo sát và kiến nghị với lãnh đạo trường. 16h/8/04/2011 5
  6. Kết thúc đợt đánh giá ngoài. 17h/8/04/2011 4.6 Kế hoạch viết báo cáo đánh giá ngoài: TT Nội dung Thời gian/Địa điểm Người thực hiện Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài . Trưởng đo àn 10/04 /2011 1 Thư ký Gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài Trưởng đo àn 11/04/2011 2 (lần1) cho các thành viên trong đoàn. Thư ký Góp ý cho dự thảo báo cáo đánh giá Cả đoàn 13/04/2011 3 n goài (lần 1). Sửa chữa và gửi dự thảo báo cáo đánh Trưởng đo àn 14/04/2011 giá ngoài (lần 2) cho các thành viên Thư ký 4 trong đoàn. Góp ý cho dự thảo báo cáo đánh giá Cả đoàn 15/04/2011 5 n goài (lần 2). Họp đoàn để thống nhất ý kiến về dự Cả đoàn 16/04/2011 thảo báo cáo đánh giá ngoài (nếu sau 2 6 lần vẫn chưa có đủ 2/3 số thành viên trong đoàn thống nhất ý kiến). Gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngo ài Trưởng đo àn 17/04/2011 7 cho trường để xin ý kiến. Thư ký 4.7 Tập trung đoàn nếu Trường được đánh giá có ý kiến không nhất trí: Thời gian: 23/04/2011 Địa chỉ: Trường THCS Ngọc Hòa - Chương Mỹ - Hà Nội. 4.8 Trưởng đoàn, thư ký hoàn chỉnh báo cáo chính thức và gửi báo cáo đánh g iá ngoài cho trường và sở GD&ĐT. Thời gian: 25/04/2011 6
  7. Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2011 TRƯỞNG ĐOÀN (Ký và ghi rõ họ tên) Bùi Ngọc Khang 7
Đồng bộ tài khoản