(Mẫu 5.1) BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Chia sẻ: ctnhukieu9

(Mẫu 5.1) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG: THCS THỊ TRẤN CẦU DIỄN Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 1. Giới thiệu Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 4082 ngày 25/ 02/ 2011 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Bản báo cáo này khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến nghị...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản