“Theo dõi và Đánh giá Dự án: Phản hồi đối với Chương trình Xúc tiến Đầu tư”

Chia sẻ: thanhsang

Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể áp dụng việc theo dõi dự án bằng hai cách chung. Thứ nhất, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể theo dõi tình trạng và việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư, bắt đầu từ quá trình xin giấy phép đến khi dự án hoàn toàn đi vào hoạt động.

Nội dung Text: “Theo dõi và Đánh giá Dự án: Phản hồi đối với Chương trình Xúc tiến Đầu tư”

Liên Hiệp Quốc - ESCAP

Hội thảo Tập huấn về Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Bài 8
“Theo dõi và Đánh giá Dự án:
Phản hồi đối với Chương trình Xúc tiến Đầu tư”


Trình bày:
Asia Policy Research Co., Ltd., 2003

1. Quy trình theo dõi dự án và các mục tiêu chính
Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể áp dụng việc theo dõi dự án bằng hai cách chung. Thứ nhất, Cơ quan
Xúc tiến Đầu tư có thể theo dõi tình trạng và việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư, bắt đầu từ quá
trình xin giấy phép đến khi dự án hoàn toàn đi vào hoạt động. Thứ hai, việc theo dõi có thể được dùng
để đánh giá tiến trình và cung cấp những thông tin phản hồi về các hoạt động/các dự án, các chương
trình của chính Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và về hiệu quả thực hiện tổng thể của Cơ quan Xúc tiến Đầu
tư.

1.1 Theo dõi các dự án của nhà đầu tư
Việc theo dõi những dự án đầu tư không nên chỉ gắn liền với việc đặt quy định và kiểm soát, mặc dù
đây là điều ta thường nghĩ đến khi đề cập đến việc các cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp. Tất
nhiên là Cơ quan Xúc tiến Đầu tư phải có nhiệm vụ đảm bảo rằng các nhà đầu tư phải tuân thủ các
điều kiện và thủ tục đối với hoạt động đầu tư song việc theo dõi cũng có thể được chuyển thành một
dịch vụ đầu tư quan trọng. Thông qua việc thoe dõi tiến trình và thực trạng của hồ sơ xin giấy phép
đầu tư, thành lập và hoạt động dự án đầu tư, ngay từ giai đoạn đầu Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể
xác định bất cứ vấn đề nào có thể phát sinh để giải quyết chúng trước khi các vấn đề trở nên xấu hơn.
Cũng vậy, việc theo dõi giúp cho các viên chức của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể dự kiến được các
bước tiếp theo phải thực hiện và nhu cầu của nhà đầu tư, giúp tạo ra các cán bộ năng động, nhờ đó họ
có thể cung cấp những dịch vụ và hỗ trợ thậm chí trước khi chủ đầu tư nhận ra nhu cầu này. Đây là
dịch vụ khách hàng tốt và sẽ nâng cao danh tiếng cho Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và giúp thu hút được
nhiều đầu tư hơn nữa.

Một số nguyên tắc trong việc theo dõi các dự án đầu tư được đề cập tại tài liệu này để hướng dẫn Cơ
quan Xúc tiến Đầu tư trong việc xây dựng một phương pháp tiếp cận với việc theo dõi dự án đầu tư.

Thứ nhất, việc theo dõi có chủ ý xác định các vấn đề ở giai đoạn đầu, khi còn dễ giải quyết. Một hệ
thống theo dõi không hiệu quả là hệ thống không thể phát hiện ra được các vấn đề ngay từ đầu.

Thứ hai, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư nên nhớ rằng các công ty tại các giai đoạn khác nhau của chu trình
đầu tư sẽ có các nhu cầu khác nhau và khả năng giữa các công ty cũng thay đổi rất lớn, đặc biệt là
giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các công ty xuyên quốc gia. Các công ty thường cần nhiều hỗ
trợ và theo dõi hơn trong giai đoạn xin giấy phép và hình thành dự án, nhưng sau khi doanh nghiệp đã
đi vào hoạt động được một thời gian thì nhu cầu theo dõi sẽ giảm đi. Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa
và nhỏ thường cần được theo dõi kỹ càng hơn, vì các công ty này thường không có đủ nguồn lực và
khả năng nhân sự để đảm bảo cho quá trình hoạt động được suôn sẻ thông qua một cơ cấu tổ chức rõ
ràng. Tuy nhiên, do bản chất phức tạp của nhiều dự án đầu tư nước ngoài nên cũng cần nhiều sự hổ
trợ, đặc biệt nếu như cơ cấu tổ chức thiếu kiến thức về kỹ thuật để đưa ra những quyết định dựa trên
hiểu biết kỹ thuật.


Hội thảo Tập huấn về Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Bài 8 Trang 1
Thứ ba, một hệ thống theo dõi hiệu quả đòi hỏi phải tiếp xúc thường xuyên với các nhà đầu tư nước
ngoài. Nếu Cơ quan Xúc tiến Đầu tư thiếu nhân sự như giám đốc nghiệp vụ hoặc các cán bộ phụ
trách, thì hệ thống theo dõi sẽ không có hiệu quả. Lẽ dĩ nhiên, do hạn chế về ngân sách các Cơ quan
Xúc tiến Đầu tư có thể giới hạn số lượng nhân viên của họ và dẫn đến các nỗ lực theo dõi tất cả những
dự án của nhà đầu tư bị hạn chế. Nếu như Cơ quan Xúc tiến Đầu tư của bạn thuộc trường hợp này, thì
sẽ phải xem xét các nhà đầu tư hoặc dự án nào được ưu tiên theo dõi cao nhất.

Thứ tư, các dịch vụ đầu tư, kể cả việc theo dõi, nên được thiết kế phù hợp với từng dự án cụ thể, tránh
rập khuôn. Điều này liên quan đến việc phân công nhân viên phụ trách làm việc với những nhà đầu tư
cụ thể để cung cấp liên tục và đảm bảo rằng viên chức của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư biết rõ dự án và
thực trạng của dự án.

Thứ năm, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư phải có các hệ thống liên kết chặt chẽ với giới kinh doanh và có
được sự tín nhiệm trong mối quan hệ. Nếu thực hiện được việc này, thì Cơ quan Xúc tiến Đầu tư sẽ dễ
dàng hơn trong việc thu thập thông tin từ các nhà đầu tư làm cho quá trình theo dõi thuận lợi hơn và
xác định được những khó khăn ngay từ đầu.

Sau cùng, các nhân viên của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư phải có những kỹ năng nhất định để việc theo
dõi đạt được hiệu quả. Họ phải biết cần hỏi những câu hỏi nào, quá trình đầu tư hoạt động ra làm sao,
các dự án của công ty, và phải có các kỹ năng tuy duy tốt.

Trong thực tế thì công việc theo dõi các dự án đầu tư hoạt động như thế nào? Về cơ bản công việc này
cũng tương tự các hoạt động đã nêu tại phần hỗ trợ nhà đầu tư và các dịch vụ hỗ trợ sau giấy phép.
Cán bộ phụ trách phải tiếp xúc với các công ty mới được thành lập mỗi tháng một lần trong hai năm
đầu (nhiều hơn hay ít hơn thì còn phụ thuộc vào mức độ phức tạp của dự án) để tìm hiểu thực trạng
của dự án và khó khăn gặp phải cho đến lúc đó. Sau thời gian này, cường độ tiếp xúc có thể giảm
xuống còn mỗi quý một lần hoặc chỉ cần những cuộc tiếp xúc hàng quý trong thời gian đầu hoạt động
đối với các dự án đầu tư ít phức tạp hơn.

Việc theo dõi đòi hỏi phải thu thập thông tin và nhận các thông tin phản hồi từ phía công ty. Xác định
tình trạng của dự án và cố gắng giúp đỡ những công ty theo đúng tiến độ đặt ra hoặc giải quyết những
khó khăn. Đánh giá lại các công việc đã thực hiện được cho đến hiện tại để đảm bảo rằng công ty đã
thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc đăng ký và thành lập dự án. Nếu như công ty có những
thiếu sót về thủ tục thì chỉ cho họ và đề nghị hỗ trợ nếu cần thiết.

Ngoài các thủ tục chính thức ra, cần theo dõi cơ sở hạ tầng của chủ đầu tư, lao động, và các yêu cầu
khác từ khi bắt đầu dự án. Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể thiết kế một bảng câu hỏi tiêu chuẩn đối
với các chỉ tiêu này, yêu cầu các công ty trả lời và nộp lại. Do các chủ đầu tư rất bận rộn, cho nên phải
giữ cho bảng câu hỏi được ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Bạn có thể phát hiện ra một vài nhu cầu
chưa được đề cập đến trước đây hoặc những vướng mắc mà các nhà đầu tư gặp phải và có thể được
các nhà đầu tư yêu cầu trợ giúp. Trong trường hợp này, hãy theo dõi lại một lần nữa trong vòng ba
tháng để xem liệu các nhu cầu này có được đáp ứng và các khó khăn có được tháo gỡ hay chưa.

Việc thu thập dữ liệu cho công việc theo dõi có thể được đơn giản hoá bằng cách sử dụng phần mềm
theo dõi chủ đầu tư như đã được thảo luận ở bài 5. Vấn đề chính là làm sao để có được thông tin càng
nhanh càng tốt thay vì phải đợi thu thập thông tin sau này. Việc theo dõi sẽ không thật hiệu quả nếu
như các khó khăn phát sinh và bạn giải quyết chúng quá trễ. Cũng vậy, đôi khi rất khó khăn nếu
không muốn nói là không có thể, để thu thập được dữ liệu cần thiết khi thời gian đã qua, đặc biệt nếu
như các thông tin phản hồi trước đây không được ghi chép ngay lại.

Các viên chức quản lý công việc theo dõi dự án đầu tư phải bảo quản kỹ các hồ sơ về từng lần tiếp
xúc với chủ đầu tư, ghi chú tình tạng của dự án, các vấn đề phát sinh và các biện pháp khắc phục đã
thực hiện.


Hội thảo Tập huấn về Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Bài 8 Trang 2
1.2 Theo dõi chính Cơ quan Xúc tiến Đầu tư
Chuyển sang việc theo dõi và đánh giá chính Cơ quan Xúc tiến Đầu tư, chúng ta cần phân biệt hai
định nghĩa chính. “Theo dõi” là “kiểm tra điều đặn sự tiến triển của cơ quan và các hoạt động hướng
về các mục tiêu đã đề ra” (MIGA). Không giống như công việc đánh giá, theo dõi là một quá trình
liên tục do phải liên tục thu thập dữ liệu. Mặt khác “đánh giá” được định nghĩa như là “quá trình kiểm
tra xem liệu có đạt được những mục tiêu của dự án hay không và nếu đạt được thì mức độ hiệu quả và
kinh tế của quá trình thực hiện mục tiêu như thế nào” (MIGA). Việc đánh giá thông thường chỉ được
thực hiện tại khoảng thời gian được lựa chọn, khác với quá trình theo dõi liên tục. Cả hai quá trình
này đều cần thiết vì các thông tin phản hồi và dữ liệu từ quá trình theo dõi sẽ được sử dụng dưới hình
thức đánh giá chính thức về cơ quan hoặc các chương trình và dự án của cơ quan.

Tại sao một Cơ quan Xúc tiến Đầu tư phải thực hiện hệ thống theo dõi và đánh giá cho chính mình?
Có nhiều lý do. Thứ nhất, một hệ thống theo dõi và đánh giá cho phép Cơ quan Xúc tiến Đầu tư đánh
giá tiến triển so với các mục tiêu đã đặt ra, ví dụ như các mục tiêu cụ thể để thu hút đầu tư nước ngoài
và ảnh hưởng kinh tế của dự án đầu tư đến cộng đồng. Thứ hai, việc theo dõi và đánh giá có ý nghĩa
rất quan trọng trong việc tiến hành các điều chỉnh thích hợp cho các kế hoạch, hoạt động và các dự án
đặc biệt của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư. Chúng có thể giúp ngăn chặn sự lãng phí tài nguyên bằng cách
xác định các khó khăn ngay từ đầu để định hướng lại hoặc hủy bỏ các nỗ lực và giúp rút ra được nhiều
bài học chính từ những dự án đã hoàn tất và cải thiện các dự án sắp tới. Thứ ba, việc theo dõi và đánh
giá chính thức sẽ cung cấp những bằng chứng cụ thể cho việc đưa ra những quyết định về việc sử
dụng tốt nhất các nguồn lực khan hiếm. Thứ tư, chúng cung cấp những thông tin phản hồi có giá trị
cho những nhà làm chính sách trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có
thể đưa ra những dữ liệu chính xác, toàn diện và những khám phá để hỗ trợ những người ra quyết
định. Và thứ năm là việc theo dõi và đánh giá làm tăng trách nhiệm và tính minh bạch của Cơ quan
Xúc tiến Đầu tư. Việc phát hành những báo cáo đánh giá về các hoạt động hoặc tình hình thực hiện
của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư chứng tỏ rằng Cơ quan Xúc tiến Đầu tư hoạt động một cách công khai,
minh bạch; điều này sẽ tạo ra niềm tin lớn hơn cho công chúng và giới doanh nghiệp.

Một hệ thống theo dõi và đánh mang lại rất nhiều lợi ích cho Cơ quan Xúc tiến Đầu tư, do đó không
nên xem nó như là một sự đe dọa. Độ tin cậy cao của hệ thống theo dõi và đánh giá cho phép Cơ quan
Xúc tiến Đầu tư lưu lại các “bằng chứng” về các hoạt động và chi phí của mình khi được yêu cầu giải
trình với cơ quan chủ quản. Một lợi ích khác nữa là hệ thống có thể cung cấp bằng chứng rằng một
thành quả nào đó (hy vọng là tích cực) là kết quả của các hoạt động hoặc sự phân bổ ngân sách của
Cơ quan Xúc tiến Đầu tư. Bằng chứng cụ thể của quan hệ “nhân – quả tích cực” có thể dùng làm cơ
sở để chính phủ cấp thêm ngân sách cho Cơ quan Xúc tiến Đầu tư.

Hệ thống theo dõi và đánh giá cũng giúp thúc đẩy sự tiến triển các hoạt động của Cơ quan Xúc tiến
Đầu tư. Với những mục đích rõ ràng trong đầu và biết rằng quá trình thực hiện công việc của họ sẽ
được đánh giá, những nhân viên của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư sẽ có động cơ mạnh hơn để làm việc
tốt. Những lợi ích khác bao việc tạo ra dữ liệu định lượng để giúp cho việc đưa ra những quyết định,
đánh giá tiến độ so với mục tiêu đã đề ra của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và quốc gia, tận dụng những
khám phá tích cực để hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến đầu tư hoặc xây dựng hình tượng, và so sánh
hiệu suất của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư này với những Cơ quan Xúc tiến Đầu tư khác để rút ra những
bài học về việc làm thế nào để trở nên cạnh tranh hơn.

2. Dự án đầu tư và các quy trình đánh giá của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư

Sau khi thảo luận khá chi tiết về công tác theo dõi đầu tư như đã đề cập ở phần trên, bây giờ chúng tập
trung vào các quy trình liên quan đến việc đánh giá. Quy trình đánh giá gồm bốn giai đoạn cơ bản,
như được trình bày ở bảng dưới đây, và biểu đồ sẽ làm rõ các đặc điểm chính của từng giai đoạn.
Hội thảo Tập huấn về Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Bài 8 Trang 3
Bảng 1. Bốn giai đoạn cơ bản của quy trình đánh giá
Một điều đáng chú ý là có ba loại đánh giá chính cấu thành các giai đoạn được trình bày ở trên. Đánh
giá đầu kỳ, cũng được biết đến như sự đánh giá việc thiết kế chương trình, là loại đánh giá được sử
dụng trước khi thực hiện chương trình để đánh giá việc thết kế và chuẩn bị kế hoạch cho một dự án
hoàn chỉnh. Loại đánh giá này ít thông dụng đối với các Cơ quan Xúc tiến Đầu tư, nhưng đem lại
nhiều lợi ích khi thực hiện những chương trình hoặc những dự án phức tạp để chắc chắn công tác thiết
kế dự án được thực hiện phù hợp.

Đánh giá giữa kỳ được sử dụng vào khoảng giữa chu trình của chương trình hoặc dự án để đánh giá
những sự kiện đã xảy ra cho đến hiện tại về phương diện thực hiện và hiệu quả ban đầu. Việc đánh
giá này rất quan trọng khi thực hiện những điều chỉnh trong quá trình thực hiện chương trình hoặc dự
án để xác định những thay đổi cần thiết, nếu có, để đạt được kết quả mong muốn. Trong một số
trường hợp, kết quả của việc đánh giá giữa kỳ sẽ cho biết rằng chương trình hoặc dự án không thể
thành công dưới bất kỳ hoàn cảnh nào và vì vậy nên chấm dứt sớm để bảo tồn nguồn lực.

Đánh giá cuối kỳ liên quan đến việc xem xét lại chương trình hoặc dự án đã hoàn thành (hoặc đã
chấm dứt) để xác định ảnh hưởng của chương trình/dự án, xem dự án đã được thực hiện tốt như thế
nào, mức độ hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng, hiểu được mối tương quan giữa những can
thiệp và kết quả, và rút kinh nghiệm cho các giai đoạn kế tiếp của dự án hoặc cho một giai đoạn mới.

Không phải lúc nào cũng dễ xác định những nhu cầu cần được đánh giá, do có nhiều khả năng xảy ra
và các khả năng này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể đánh giá những
đầu vào, đầu ra , kết quả của các chương trình và những chiến lược đầu tư, các dự án cụ thể như là các
diễn đàn đầu tư hoặc hiệu quả làm việc chung của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư. Những biện pháp và
việc thu thập dữ liệu nhắm tới sự kết hợp giữa các dữ liệu định tính và định lượng, tùy thuộc vào nhu
cầu nào được đánh giá. Các tài liệu cho Bài 8 đưa ra nhiều ý kiến về việc những nhu cầu nào cần
được đánh giá và phải tìm dữ liệu ở đâu.

Khi có được tất cả thông tin sử dụng cho việc đánh giá, thì Cơ quan Xúc tiến Đầu tư phải đánh giá các
kết quả theo tiêu chuẩn đã được định rõ. Thông thường có năm cách để đánh giá các kết quả của một
chương trình hay một dự án (hoặc việc thực hiện tổng thể của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư). Thứ nhất,
Cơ Quan Xúc Tiến Đầu Tư có thể xem xét tính phù hợp của những kết quả. Các kết quả có phù hợp
với nhu cầu, các vấn đề, và những khó khăn mà Cơ quan Xúc tiến Đầu tư đang cố gắng giải quyết hayHội thảo Tập huấn về Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Bài 8 Trang 4
không? Thứ hai, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng các nguồn
lực trong việc đạt được các kết quả. Những chương trình được gọi là thành công thực ra có thể đã tiêu
hao nhiều nguồn lực hơn mức cần thiết để đạt được kết quả, hoặc các chương trình không thành công
nhiều khi là vì sử dụng các nguồn lực không hiệu quả hoặc vì thiếu nguồn lực. Thứ ba, Cơ quan Xúc
tiến Đầu tư có thể đánh giá hiệu suất của công việc bằng cách xác định liệu các nỗ lực đóng góp vào
quá trình đạt mục tiêu của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư như thế nào. Thứ tư, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có
thể đánh giá tính thiết thực của những hoạt động và kết quả các hoạt động này đối với toàn cộng
đồng hoặc địa phương. Thứ năm, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư muốn đánh giá tính bền vững của những
ảnh hưởng bắt nguồn từ chương trình hoặc dự án. Liệu nó sẽ có ảnh hưởng kéo dài nếu dự án ngưng
hoạt động hoặc hoạt động cần được tiếp tục?

3. Sử dụng các thông tin thu thập được từ việc theo dõi và đánh giá để cải thiện các dịch vụ
của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và môi trường đầu tư.

Các báo cáo về việc theo dõi và đánh giá có thể không đạt được hiệu quả nếu Cơ quan Xúc tiến Đầu
tư không hành động dựa trên các bài học kinh nghiệm hoặc không phổ biến những những vấn đề đã
được khám phá. Mục tiêu tổng thể đằng sau việc theo dõi và đánh giá là sử dụng những khám phá để
nâng cao hiệu suất của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư địa phương. Như
thế, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư sẽ trở nên hiệu quả hơn và địa phương bạn sẽ có được những lợi ích dựa
vào giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Những công dụng chính của các kết quả thu được từ việc theo dõi và đánh giá là gì? Có thể đề cập
bốn lĩnh vực cụ thể. Thứ nhất, các kết quả của việc theo dõi và đánh giá có thể giúp cải thiện dịch vụ
đầu tư của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư. Trong suốt quá trình thu thập thông tin từ các công ty thông qua
việc theo dõi và đánh giá các mục đích, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư sẽ nhận được những thông tin phản
hồi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các nhà đầu tư về chất lượng dịch vụ hiện tại của Cơ quan Xúc tiến Đầu
tư và các ý tưởng về những dịch vụ khác mà các nhà đầu tư yêu cầu. Một số thông tin phản hồi có thể
được sử dụng để thiết lập những chuẩn mực thực hiện tốt hơn trong khoảng thời gian được yêu cầu để
cung cấp những dịch vụ cho nhà đầu tư. Cũng vậy, các kết quả thu rút ra từ công việc theo dõi và
đánh giá thường cung cấp thông tin về số lượng nhân viên cần thiết để thực hiện những dịch vụ và các
hoạt động khác của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư.

Thứ hai, việc áp dụng những kết quả theo dõi và đánh giá giúp nâng cao năng lực của Cơ quan Xúc
tiến Đầu tư. Liên quan đến chất lượng dịch vụ của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư, những kết quả này cung
cấp những thông tin hữu ích cho ban lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến Đầu tư về những lĩnh vực nào các
nhân viên cần được huấn luyện thêm. Những thông tin này cũng liên quan đến việc đánh giá lại nhân
viên để quyết định thăng chức và định mức lương. Hơn nữa, nếu như kết quả của việc theo dõi và
đánh giá cho thấy các khuyết điểm chủ yếu là do Cơ quan Xúc tiến Đầu tư, điều này có thể cho thấy
những lĩnh vực chủ yếu nào mà ban lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến Đầu tư cần được đào tạo thêm.

Thứ ba, các kết quả theo dõi và đánh giá định hướng cho việc đưa ra những mục tiêu và mục đích của
chiến lược xúc tiến đầu tư của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư. Có thể so sánh các kết quả thực tiễn từ các
hoạt động chiến lược đầu tư với các mục tiêu ban đầu và nếu có thể thì điều chỉnh lại các mục tiêu
tương lai cho phù hợp với thực tế hơn (i.e., đánh giá lại theo chiều hướng đi xuống) hoặc là điều chỉnh
cao hơn. Công việc theo dõi và đánh giá có thể giúp giải thích tại sao đạt được hoặc không đạt được
các mục tiêu chung và cung cấp những dự báo cho việc điều chỉnh chiến lược hoặc dự án trong tương
lai.

Thứ tư, và có lẽ là quan trọng nhất, việc áp dụng các kết quả theo dõi và đánh giá để cải thiện môi
trường đầu tư tại địa phương. Quá trình đánh giá thường phát hiện ra những lời than phiền dai dẳng
hoặc những khó khăn mà các nhà đầu tư gặp phải và những điều này có thể chỉ ra những mặt yếu ở
cấp hoạch định chính sách trong phạm vi môi trường đầu tư. Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể giải
quyết một số các vấn đề này nếu thuộc phạm vi trách nhiệm của họ. Đối với các vấn đề ngoài phạm viHội thảo Tập huấn về Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Bài 8 Trang 5
quyền hạn của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư, kết quả của việc theo dõi và đánh giá cũng có thể dùng làm
cơ sở cho việc yêu cầu thay đổi chính sách để cải thiện môi trường đầu tư chung tại địa phương.

Các nhà làm chính sách thường cần những bằng chứng thuyết phục rằng việc điều chỉnh chính sách là
cần thiết, và một quá trình theo dõi, đánh giá nghiêm ngặt có thể cung cấp chính xác những khám phá
mà các nhà làm chính sách cần bắt đầu thay đổi. Để làm được việc này, người đứng đầu Cơ quan Xúc
tiến Đầu tư phải trình bày các khám phá và những lời kiến nghị rõ ràng từ công tác đánh giá lên các
quan chức cao cấp của chính phủ nhằm giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư tại
địa phương.

4. Kết luận – chín bài học chính.

Tám bài trong khoá huấn luyện này được soạn thảo để cung cấp cho các cán bộ và viên chức của Cơ
quan Xúc tiến Đầu tư các kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực chính về việc xúc tiến, thu hút và tạo
kiều kiện thuận lợi cho đầu tư. Dĩ nhiên không thể chuyển tải hết tất cả các vấn đề và kỹ thuật xúc
tiến và hỗ trợ đầu tư trong phạm vi giới hạn của những bài này, nhưng các cán bộ và viên chức của Cơ
quan Xúc tiến Đầu tư tham gia vào khoá huấn luyện đã tiếp thu được nhiều ý kiến, học hỏi được nhiều
kỹ thuật và kiến thức về các thông lệ tốt nhất cho một Cơ quan Xúc tiến Đầu tư.

Tất của những kiến thức chi tiết được trình bày trong khóa huấn luyện này sẽ giúp ích cho việc khảo
sát các chủ đề cơ bản và các thông điệp mang tính bao quát chứa đựng trong tám bài này. Dưới đây là
chín bài học chính tóm lược những khái niệm quan trọng nhất được truyền đạt trong khóa huấn luyện
này. Chung quy lại, chín bài học này cấu thành một mô hình dựa vào đó Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có
thể thiết kế phương pháp hoạt động của mình trong việc xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

1. Tầm quan trọng trong việc luôn cập nhập các xu hướng kinh doanh chính trong khu vực, trên thế
giới và những diễn biến có liên quan.

2. Cần phải có một sự hiểu biết tường tận về công việc và các yếu tố chính ảnh hưởng đến viêc đưa
ra những quyết định kinh doanh – đặc biệt là việc chọn địa điểm – và các yếu tố khác trong quá
trình hoạt động.

3. Vai trò quan trọng của việc thiết lập mạng lưới liên lạc và xây dựng các liên kết kinh doanh để hỗ
trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư.

4. Nhu cầu ngày càng tăng của việc xây dựng năng lực và thông tin để thực hiện các chiến lược thu
hút nhà đầu tư và phân bổ đầy đủ nguồn lực cho những hoạt động này.

5. Phát hành những tài liệu về xúc tiến đầu tư phản ảnh các thế mạnh chính của địa điểm đầu tư, và
đưa ra những thông tin thực tế dưới hình thức đơn giản và dễ tiếp cận.

6. Phải nhớ rằng cộng sự tốt nhất trong việc quảng bá đầu tư là một khách hàng hài lòng! – Tạo điều
kiện thuận lợi sau giấy phép là rất quan trọng.

7. Các cán bộ của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư cần thay đổi lối suy nghĩ từ “kiểm soát” sang “tạo điều
kiện thuận lợi” – và hỗ trợ các chủ đầu tư trong suốt chu trình đầu tư.

8. Thực hiện quy trình theo dõi và đánh giá hiệu quả, và sử dụng các kết quả và thông tin để cải
thiện và tăng cường hoạt động của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư.

9. xây dựng vai trò của Cơ Quan Xúc Tiến Đầu tư như là một cơ quan có chủ trương cải cách chính
sách về môi trường kinh doanh – làm cho khách hàng (tức nhà đầu tư) thấy rằng Cơ quan Xúc
tiến Đầu tư đang cùng làm việc với họ để cải thiện môi trường đầu tư.Hội thảo Tập huấn về Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Bài 8 Trang 6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản