“Trâu chậm uống nước đục”

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
11
download

“Trâu chậm uống nước đục”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều thương hiệu Việt Nam bị chiếm dụng ở nước ngoài và các doanh nghiệp (DN) đã rất khó khăn để đòi lại quyền sở hữu chính đáng của mình. Những tranh chấp liên quan vẫn tiếp tục gia tăng cho thấy sự lơ là của nhiều DN trong vấn đề bảo hộ thương hiệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: “Trâu chậm uống nước đục”

  1. “Trâu ch m u ng nư c c” Nhi u thương hi u Vi t Nam b chi m d ng nư c ngoài và các doanh nghi p (DN) ã r t khó khăn òi l i quy n s h u chính áng c a mình. Nh ng tranh ch p liên quan v n ti p t c gia tăng cho th y s lơ là c a nhi u DN trong v n b o h thương hi u. Dùng trư c còn m t V tranh ch p thương hi u VietAir gi a T ng công ty Hàng không Vi t Nam (Vietnam Airlines - VNA) và Công ty c ph n Hàng không VietJet (VietJet) t n khá nhi u th i gian và gi y m c báo chí. Câu chuy n b t u tư năm 2008, khi C c S h u Trí tu ăng công báo s c p gi y ch ng nh n b o h c quy n thương hi u VietAir cho VietJet. Ngay l p t c, VNA g i ơn lên C c S h u Trí tu ngh không c p b o h c quy n thương hi u VietAir cho VietJet v i lý do VNA ã s d ng nhãn hi u này t nhi u năm nay. Theo VNA, dù không ăng ký nhưng t năm 1992 n nay, VNA ã s d ng thương hi u VietAir cho các d ch v c a mình. Hi n t i, thương hi u VietAir v n ang ư c VNA s d ng trên các chuy n bay n ài B c và Cao Hùng ( ài Loan). N u thương
  2. hi u VietAir ư c c p cho VietJet, kh năng gây nh m l n cho các chuy n bay c a hai hãng là không th tránh kh i. Hi n t i, chưa có k t qu c th nhưng theo các chuyên gia, nhi u kh năng thương hi u này s thu c v VietJet m c dù VNA ã s d ng nhi u năm nay. Vì theo quy nh s h u trí tu , n u c hai ơn v cùng ngh ư c c p b ng b o h cho m t nhãn hi u trùng nhau thì s xét n quy n ưu tiên, quy n ó thu c v ơn v n p ơn u tiên. Thương hi u trùng nhau ó ch có th thu c v ơn v n p ơn sau n u ơn v này ch ng mình ư c mình ã s d ng thương hi u này r ng rãi, ph bi n. Trong ngành này, cách t tên hãng và thương hi u kinh doanh ph bi n là ch n tên qu c gia r i ghép v i các t mang tính c thù c a ngành là Airlines, Air, Airways, Jet. N u m t thương hi u VietAir xem ra VNA cũng m t i m t tài s n giá tr không th tính b ng ti n. Không ch có VNA, T ng công ty Thu c lá Vi t Nam (Vinataba), Công ty Cà phê Trung Nguyên, T ng công ty D u khí Vi t Nam (PetroVietnam) cũng ã rơi vào trư ng h p tương t . Khác m t chút là không x y ra trong nư c, c ba ơn v Vinataba, PetroVietnam và Trung Nguyên u “ch m chân” b o v thương hi u c a mình nư c ngoài. Trung Nguyên thì b m t DN nư c ngoài ăng ký s h u trí tu tên và logo cà phê Trung Nguyên v i
  3. T ch c B o h quy n s h u trí tu Th gi i (WIPO) kinh doanh cà phê t i th trư ng M . T ng công ty Thu c lá Vi t Nam b m t công ty c a Indonesia “nhanh chân” ăng ký nhãn hi u Vinataba cho s n ph m qu n áo, giày dép 14 nư c. C Vinataba và PetroVietnam ub m t thương hi u nhi u nư c, còn Trung Nguyên may m n hơn ã l y l i thương hi u t i M nhưng ph i m t r t nhi u th i gian và ti n b c. ...n a là th ơ M c dù ã có r t nhi u bài h c cho vi c ch m tr ăng ký b o h nhãn hi u nhưng xem ra s lư ng DN quan tâm nv n này v n chưa ti n tri n. Theo th ng kê c a C c S h u Trí tu , năm 2009, ch có trên 200.000 DN ăng ký so v i trên 400.000 DN ang ho t ng. TS. Tr n Lê H ng - Phó Chánh văn phòng C c S h u Trí tu , cho r ng, nhi u DN chưa th c s quan tâm y n vi c b o h nhãn hi u. Có r t nhi u nguyên nhân khi n DN chưa quan tâm n vi c ăng ký thương hi u nhưng quan tr ng nh t v n là do v n ít, t ch c s n xu t khó khăn và chưa nh n th c rõ ràng v t m quan tr ng c a nhãn hi u. Ông H ng cho r ng ã n lúc DN nên “th c t nh”. Không ch ăng ký nhãn hi u trong nư c, các DN c n nhanh chóng
  4. ăng ký nhãn hi u t i nư c ngoài n u không mu n m t th trư ng, m t thương hi u. Hi n nay m i có kho ng 1.000 thương hi u Vi t Nam ư c ăng ký b o h nư c ngoài so v i hàng trăm ngàn thương hi u ư c hình thành Vi t Nam. Qu là quá ít t o hành lang an toàn cho chính DN và cho c n n kinh t qu c gia. Theo ông Nguy n Xuân Th y, Giám c Sáng t o Công ty Brand Vision Media, nh ng nhãn hi u n i ti ng luôn là m c tiêu c a các i th c nh tranh, các DN, cá nhân làm ăn b t chính. H s tìm cách làm gi , sao chép, l i d ng uy tín c a DN “có tên tu i” làm nh ng i u có l i cho mình và có h i cho k khác. Vì th , n u DN m t thương hi u b i nh ng “ i th ” này cũng ng nghĩa v i vi c m t th trư ng, m t b n hàng và m t c thương hi u. Theo Văn phòng Lu t sư Pham & Associates, ăng ký thương hi u hay nhãn hi u nư c ngoài tương i thu n l i cho DN và thương hi u hay nhãn hi u ư c b o h ch t ch trong th i gian dài là 10 năm. ăng ký s h u trí tu là công c m b o quy n ư c b o h t t c các th trư ng xu t kh u, c bi t là các s n ph m mang tính nh hư ng xu t kh u. S d ng danh m c s h u trí tu như òn b y trong khi tìm ki m các ngu n l c u tư cho vi c kinh doanh c a DN (ví d ưa các tài s n s h u trí tu , c bi t là các sáng ch và ki u dáng công nghi p vào k ho ch kinh doanh c a
  5. DN vì i u ó có th giúp thuy t ph c các nhà u tư v th trư ng ti m năng m ra cho DN)... DN có th t yêu c u b o h nhãn hi u t i b t kỳ qu c gia ho c vùng lãnh th nào trên th gi i b ng ba cách: N p ơn ăng ký t i t ng nư c riêng bi t; n p ơn ăng ký khu v c theo các i u ư c qu c t gi a các nư c; n p ơn ăng ký qu c t theo h th ng Madrid. Riêng hai th trư ng M , Nh t, DN ph i ăng ký b o h tr c ti p hai nư c này. N u ăng ký nhãn hi u thông qua Th a ư c Madrid, nhãn hi u s ư c b o h t i nhi u nư c vì Vi t Nam là thành viên c a h th ng Madrid. T i th trư ng châu Âu, có th ăng ký qua Cơ quan Hài hòa Th trư ng N i kh i (OHIM). DN ch c n ăng ký m t l n, thương hi u s ư c b o h t i t t c các nư c châu Âu.
Đồng bộ tài khoản