01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
99
lượt xem
15
download

01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/bhxh_ thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 01B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU, CHI QUü B¶O HIÓM B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... X∙ HéI VIÖT NAM §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Th¸ng) ngµy 22 th¸ng b¸o c¸o Đơn vị tính: triệu đồng Cộng dồn từ đầu Tháng Mã số năm đến cuối báo cáo tháng báo cáo A B 1 2 I. TæNG THU 1 A. Thu từ nguồn ngân sách 2 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 3 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 4 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 5 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 6 143 B. Thu quỹ bảo hiểm xã hội 7 B.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 8 1. Thu từ các đối tượng 9 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 10 1.2. Thu của người lao động 11 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 12 3. Thu từ các nguồn khác 13 B.2. Quỹ khám chữa bệnh bắt buộc 14 1. Thu từ các đối tượng 15 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 16 1.2. Thu của người lao động 17 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 18 3. Thu khác 19 B.3. Quỹ khám chữa bệnh tự nguyện 20 1. Thu từ các đối tượng 21 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 22 3. Thu khác 23 B.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 24 1. Thu từ các đối tượng 25 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 26 3. Thu khác 27 B.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 28 1. Thu từ các đối tượng 29 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 30 1.2. Thu của người lao động 31 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 32 3. Thu khác 33 C. Số dư đầu kỳ 34 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 35 143
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: triệu đồng Cộng dồn từ đầu Tháng Mã số năm đến cuối báo cáo tháng báo cáo A B 1 2 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 36 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 37 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 38 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 39 II. TæNG CHI 40 A. Chi trả bảo hiểm xã hội từ nguồn NSNN 41 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 42 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 43 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 44 144 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 45 B. Chi từ quỹ bảo hiểm xã hội 46 B.1. Chi quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 47 B.2. Chi quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 48 1. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 49 2. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 50 B.3. Chi quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 51 1. Chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu 52 2. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 53 3. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 54 4. Chi khác (Chi hoa hồng đại lý thu, phát hành thẻ y tế tự nguyện; chi cho công tác tuyên truyền...) 55 B.4. Chi quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 56 B.5. Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 57 C. Số dư cuối kỳ 58 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 59 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 60 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 61 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 62 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 63 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 144

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản