01B/CA Xuất, nhập cảnh Việt Nam

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
3
download

01B/CA Xuất, nhập cảnh Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/ca xuất, nhập cảnh việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/CA Xuất, nhập cảnh Việt Nam

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 01B/CA §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh XUÊT, NHËP C¶NH VIÖT NAM Bé C«ng an (Côc qu¶n lý sè... Q§-TTg ngµy...... (Th¸ng) XuÊt nhËp c¶nh) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o Tæng côc Thèng kª Đơn vị tính: Người Chia theo mục đích xuất nhập cảnh Mã số Tổng số Thương Thăm Hội Mục đích Báo chí Du lịch Định cư Học tập Lao động Quá cảnh mại thân nghị khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. NHẬP CẢNH - Tổng số 1. Chia theo quốc tịch - - 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phân theo nước 211 định cư (Việt kiều) - - B. XUẤT CẢNH - Tổng số Trong đó: Người Việt Nam xuất cảnh chia theo nước đến Tổng số - - Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng qui ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo. Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 211

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản