01B/CT Số lượng chợ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

01B/CT Số lượng chợ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/ct số lượng chợ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/CT Số lượng chợ

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 01 B/CT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG CHî Bé C«ng th−¬ng sè...Q§-TTg ngµy... (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Chia ra Mã số Tổng số Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3 A B 1=2+3+4 2 3 4 Tổng số 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 202 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 202

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản