01B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

Chia sẻ: pretty2

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/gtvt chiều dài đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: 01B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc
BiÓu sè: 01B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o:
Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh
CHIÒU DµI §¦êNG Bé, §¦êNG S¾T, Bé Giao th«ng vËn t¶i
sè.... Q§-TTg ngµy..... §¦êNG THUû NéI §ÞA §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o:
cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª
Ngµy nhËn b¸o c¸o:
(Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o)
ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau


Chia theo cấp quản lý

Tổng số
số Tỉnh/ Quận/ huyện/
Trung ương
thành phố thị xã
A B 1=2+3+4 2 3 4
I. Đường bộ (km) 01
Chia theo kết cấu mặt đường:
- Nhựa và bê tông nhựa 02
- Bê tông xi măng 03
- Đá, gạch 04
233
- Cấp phối 05
- Đường đất 06
II. Đường sắt (km) 07
Chia theo khổ đường
- Khổ 1435mm 08
- Khổ 1000mm 09
- Đường lồng 10
III. Đường thuỷ nội địa (km) 11
Chia theo trọng tải tàu thuyền:
- Trọng tải từ 50 tấn trở xuống 12
- Trọng tải trên 50 tấn đến 100 tấn 13
- Trọng tải trên 100 tấn đến 500 tấn 14
- Trọng tải trên 500 tấn đến 1000
tấn 15
- Trọng tải trên 1000 tấn 16
IV. Cầu các loại
- Số lượng (chiếc) 17
- Chiều dài (m) 18

Ngày... tháng... năm...
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)
233
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản