01B/KHCN Số tổ chức khoa học và công nghệ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
6
download

01B/KHCN Số tổ chức khoa học và công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/khcn số tổ chức khoa học và công nghệ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/KHCN Số tổ chức khoa học và công nghệ

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 01B/KHCN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè Tæ CHøC KHOA HäC Vµ C¤NG NGHÖ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ sè... Q§-TTg ngµy... (Cã ®Õn 31/12/n¨m...) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Tổ chức Chia theo lĩnh vực khoa học Mã số Tổng số Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học kỹ thuật và Nông-Lâm- tự nhiên y dược xã hội nhân văn công nghệ Ngư nghiệp A B 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 01 Chia theo khu vực hoạt động - Khu vực doanh nghiệp 02 - Khu vực Chính phủ 03 301 - Tư nhân phi lợi nhuận 04 - Giáo dục đại học 05 Chia theo loại hình tổ chức - Tổ chức nghiên cứu KH và phát triển CN 06 - Trường đại học, học viện, trường cao đẳng 07 - Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 08 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 301

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản