01B/LĐTBXH_Số lao động được tạo việc làm trong kỳ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

01B/LĐTBXH_Số lao động được tạo việc làm trong kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/lđtbxh_số lao động được tạo việc làm trong kỳ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/LĐTBXH_Số lao động được tạo việc làm trong kỳ

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 01B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... Sè LAO §éNG §¦îC Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... T¹O VIÖC LµM TRONG Kú vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (6 th¸ng, n¨m) Tæng côc Thèng kª 6 th¸ng: ngµy 15 th¸ng 7 n¨m: ngµy 30 th¸ng 4 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Trong tổng số Mã số Tổng số Nữ Thành thị A B 1 2 3 Tổng số Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 42 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 42

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản