01B/NNPTNT Trồng rừng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
11
download

01B/NNPTNT Trồng rừng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/nnptnt trồng rừng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/NNPTNT Trồng rừng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 01B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TRåNG RõNG Vµ CH¡M SãC, Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... NU¤I D¦ìNG RõNG vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (¦íc 6 th¸ng) Tæng côc Thèng kª ngµy 18 th¸ng 6 Đơn vị tính: Ha Trong đó: Mã số Tổng số Theo dự án 5 triệu ha rừng A B 1 2 I. Diện tích rừng trồng mới tập trung 01 1. Rừng sản xuất 02 2. Rừng phòng hộ 03 3. Rừng đặc dụng 04 II. Diện tích rừng trồng được chăm sóc 05 184 III. Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 06 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 184

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản