01B/VHTTDL Điện ảnh

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
7
download

01B/VHTTDL Điện ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/vhttdl điện ảnh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/VHTTDL Điện ảnh

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 01B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §IÖN ¶NH Bé V¨n ho¸, ThÓ thao sè..... Q§-TTg ngµy.... (N¨m) vµ Du lÞch cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Trong đó: Đơn vị Mã số Số lượng tính Nhà nước Tư nhân A B C 1 2 3 1. Số hãng phim có đến 31/12 Hãng 01 2. Số phim sản xuất bản đầu Bộ 02 a) Chia theo chất liệu phim - Phim video Bộ 03 - Phim nhựa Bộ 04 386 b) Chia theo thể loại phim - Phim truyện Bộ 05 - Phim thời sự, tài liệu Bộ 06 - Phim khoa học Bộ 07 - Phim hoạt hình Bộ 08 - Phim sân khấu, ca nhạc, tấu hài Bộ 09 3. Xuất, nhập khẩu phim - Số phim xuất khẩu Bộ 10 1000 bản 11 - Số phim nhập khẩu Bộ 12 1000 bản 13 4. Số phim phát hành Bộ 14 1000 bản 15 - Do Việt Nam sản xuất Bộ 16 1000 bản 17 - Do nước ngoài sản xuất Bộ 18 1000 bản 19 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 386

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản