01B/YT Cơ sở y tế và giường bệnh

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

01B/YT Cơ sở y tế và giường bệnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/yt cơ sở y tế và giường bệnh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/YT Cơ sở y tế và giường bệnh

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 01B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh C¥ Së Y TÕ Vµ GI¦êNG BÖNH Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Chia ra Chia ra Số cơ Y tế Nhà nước Y tế Y tế Nhà nước Y tế Số sở có có Mã giường y Y tế vốn Y tế vốn số bệnh Tuyến tế Tuyến Tuyến Tuyến Tuyến Bộ/ tư đầu Tuyến Tuyến Tuyến Bộ/ tư đầu (cơ Trung ngành nhân tư (giường) Trung ngành nhân tư tỉnh huyện xã tỉnh huyện xã sở) ương khác nước ương khác nước ngoài ngoài A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Chung 01 362 Chia theo loại cơ sở 1. Bệnh viện 02 2. Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 03 3. Khu điều trị phong 04 4. Nhà hộ sinh 05 5. Phòng khám đa khoa khu vực 06 6. Trạm y tế xã/phường/thị trấn 07 x x x x 362
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc (Tiếp theo) Chia ra Chia ra Số cơ Y tế Nhà nước Y tế Y tế Nhà nước Y tế Số sở có có Mã giường y Y tế vốn Y tế vốn số bệnh Tuyến tế Tuyến Tuyến Tuyến Tuyến Bộ/ tư đầu Bộ/ tư đầu (giường) Trung Tuyến Tuyến Tuyến ngành (cơ Trung tỉnh huyện xã ngành nhân tư tỉnh huyện xã nhân tư sở) ương khác nước ương khác nước ngoài ngoài A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7. Trạm y tế cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp 08 x x x x 8. Các cơ sở y tế khác 09 Chia theo tỉnh/thành phố 363 trực thuộc TW (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 363

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản