02B/CA Số lượng ô tô, mô tô, xe máy đã đăng ký

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

02B/CA Số lượng ô tô, mô tô, xe máy đã đăng ký

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/ca số lượng ô tô, mô tô, xe máy đã đăng ký', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/CA Số lượng ô tô, mô tô, xe máy đã đăng ký

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02B/CA §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG ¤ T¤, M¤ T¤, XE M¸Y §∙ §¡NG Ký Bé C«ng an sè... Q§-TTg ngµy...... (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Ô tô từ 10 chỗ ngồi Ô tô từ 9 chỗ ngồi Ô tô tải trở lên trở xuống Ô tô Xe mô tô, Ô tô Tổng số ô tô chuyên xe máy loại khác các loại Số Tổng Số Số Số dụng (1000 Số ghế (chiếc) lượng công suất lượng lượng ghế (chiếc) chiếc) (ghế) (chiếc) (Tấn) (chiếc) (chiếc) (ghế) A 1= 2+4+6+8+9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 212 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 212

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản