02B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường thuỷ nội địa chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: pretty2

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/gtvt chiều dài đường bộ, đường thuỷ nội địa chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: 02B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường thuỷ nội địa chia theo tỉnh/thành phố

C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc


BiÓu sè: 02B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o:
Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHIÒU DµI §¦êNG Bé, §¦êNG THñY NéI §ÞA Bé Giao th«ng vËn t¶i
sè.... Q§-TTg ngµy..... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o:
cña Thñ t−íng ChÝnh phñ
CHIA THEO TØNH/THµNH PHè Tæng côc Thèng kª
Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o)
ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau
Đơn vị tính: km
Chiều dài đường bộ Chiều dài đường thuỷ nội địa
Trong đã: Chia ra
Mã số
Tæng sè Đường Đường Tổng số Từ 50 Trên 50 Trên 100 Trên 500
Đường Đường Trên
nhùa, bª bê tông tấn trở tấn đến tấn đến tấn đến
g¹ch, ®¸ ®Êt 1000 tấn
t«ng nhùa xi măng xuống 100 tấn 500 tấn 1000 tấn
1=2+3+4 6=7+8+9+
A B 2 3 4 5 7 8 9 10 11
+5 10+11
C¶ N¦íC 01
Chia theo tỉnh/thành
234
phố
(Ghi theo Danh mục
02
đơn vị hành chính)
Ngày... tháng... năm...
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)234
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản