02B/KHCN Số người hoạt động trong khu vực khoa học và công nghệ, số người có học vị, chức danh

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
8
download

02B/KHCN Số người hoạt động trong khu vực khoa học và công nghệ, số người có học vị, chức danh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/khcn số người hoạt động trong khu vực khoa học và công nghệ, số người có học vị, chức danh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/KHCN Số người hoạt động trong khu vực khoa học và công nghệ, số người có học vị, chức danh

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02B/KHCN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè NG¦êI HO¹T §éNG TRONG KHU VùC KHOA HäC Vµ C¤NG NGHÖ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ sè... Q§-TTg ngµy... Sè NG¦êI Cã HäC VÞ, CHøC DANH §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31/12/n¨m...) Đơn vị tính: Người Trong đó: Số người Trong tổng số: Mã số Tổng số làm nghiên cứu và phát triển Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Phó Giáo sư Giáo sư A B 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 01 Chia theo giới tính - Nam 02 - Nữ 03 Chia theo dân tộc 302 - Dân tộc Kinh 04 - Dân tộc ít người 05 Chia theo lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm 06 - Giáo dục và đào tạo 07 - Dịch vụ khoa học và công nghệ 08 Chia theo lĩnh vực đào tạo - Khoa học tự nhiên 09 - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 10 302
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Trong đó: Số người Trong tổng số: Mã số Tổng số làm nghiên cứu và phát triển Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Phó Giáo sư Giáo sư A B 1 2 3 4 5 6 7 - Khoa học y dược 11 - Khoa học Nông - Lâm - Ngư nghiệp 12 - Khoa học xã hội 13 - Khoa học nhân văn 14 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 303 303

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản