02B/TNMT_Hiện trạng sử dụng đất chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
4
download

02B/TNMT_Hiện trạng sử dụng đất chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/tnmt_hiện trạng sử dụng đất chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/TNMT_Hiện trạng sử dụng đất chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 02 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... HIÖN TR¹NG Sö DôNG §ÊT CHIA Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Q§-TTg ngµy... THEO TØNH/THµNH PHè §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Ha Trong tổng số Tổng diện Đất Đất Đất được Mã số tích sản Đất nuôi Đất bảo vệ và đất tự xuất lâm trồng Đất ở chuyên duy trì đa nhiên nông nghiệp thủy dùng dạng sinh nghiệp sản học A B 1 2 3 4 5 6 7 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 22 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 22

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản