02B/VHTTDL Chiếu bóng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
5
download

02B/VHTTDL Chiếu bóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/vhttdl chiếu bóng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/VHTTDL Chiếu bóng

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 02B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHIÕU BãNG Bé V¨n ho¸, ThÓ thao sè..... Q§-TTg ngµy.... (N¨m) vµ Du lÞch cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số đơn vị Số rạp Số lượt người Mã số chiếu bóng chiếu bóng xem chiếu bóng (Đơn vị) (Rạp) (Nghìn người) A B 1 2 3 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) 387 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 387

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản