03B/GTVT Số lượng và năng lực bốc xếp của cảng biển và cảng đường thủy nội địa

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
8
download

03B/GTVT Số lượng và năng lực bốc xếp của cảng biển và cảng đường thủy nội địa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/gtvt số lượng và năng lực bốc xếp của cảng biển và cảng đường thủy nội địa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/GTVT Số lượng và năng lực bốc xếp của cảng biển và cảng đường thủy nội địa

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 03B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG Vµ N¡NG LùC Bé Giao th«ng vËn t¶i sè.... Q§-TTg ngµy..... BèC XÕP CñA C¶NG BIÓN §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Vµ C¶NG §¦êNG THUû NéI §ÞA ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Chia ra Mã số Đơn vị tính Tổng số Cảng Cảng đường biển thuỷ nội địa A B C 1=2+3 2 3 1. Số lượng cảng 01 Cảng 2. Năng lực bốc xếp 02 1000 TTQ 3. Phương tiện bốc xếp 3.1. Kho bãi 03 Chiếc m2 235 - Diện tích kho bãi 04 3.2. Cầu Tàu 05 Chiếc - Tổng chiều dài 06 m 3.3. Cần cẩu 07 Chiếc Chia ra: - Loại chuyên dụng 08 " - Loại không chuyên dụng 09 " 3.4. Xe nâng kéo hàng 10 Chiếc - Sức nâng 11 Tấn 3.5. Băng chuyền 12 Chiếc - Chiều dài 13 m Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 235

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản