03B/NNPTNT Diện tích rừng được chăm sóc và nuôi dưỡng chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
4
download

03B/NNPTNT Diện tích rừng được chăm sóc và nuôi dưỡng chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/nnptnt diện tích rừng được chăm sóc và nuôi dưỡng chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/NNPTNT Diện tích rừng được chăm sóc và nuôi dưỡng chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 03B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DIÖN TÝCH RõNG §¦îC CH¡M SãC Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... Vµ NU¤I D¦ìNG CHIA THEO vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: TØNH/THµNH PHè Tæng côc Thèng kª ¦íc n¨m: ngµy 15 th¸ng 12 (¦íc n¨m) ChÝnh thøc n¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (ChÝnh thøc n¨m) Đơn vị tính: Ha Diện tích rừng trồng Diện tích rừng được được chăm sóc khoanh nuôi tái sinh Mã số Trong đó: Trong đó: Tổng số theo dự án 5 Tổng số theo dự án 5 triệu ha rừng triệu ha rừng A B 1 2 3 4 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố 186 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 186

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản