04B/GTVT Khối lượng hàng hoá thông qua cảng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
5
download

04B/GTVT Khối lượng hàng hoá thông qua cảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/gtvt khối lượng hàng hoá thông qua cảng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/GTVT Khối lượng hàng hoá thông qua cảng

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 04B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh KHèI L¦îNG HµNG HO¸ Bé Giao th«ng vËn t¶i sè.... Q§-TTg ngµy..... TH¤NG QUA C¶NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý, n¨m) Quý: ngµy 30 th¸ng sau quý b¸o c¸o N¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Chia theo loại cảng Đơn vị Mã số Tổng số tính Cảng Cảng đường Cảng hàng biển thuỷ nội địa không A B 1=2+3+4 2 3 4 TæNG Sè 01 1000TTQ 1. Hàng xuất khẩu 02 " 2. Hàng nhập khẩu 03 " 236 3. Hàng nội địa 04 " 4. Hàng quá cảnh 05 " Trong tổng số: Hàng container 06 TEUs Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 236

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản