04B/NHNN_ Doanh số cấp tín dụng, thu nợ, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (chia theo ngành kinh tế)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
90
lượt xem
7
download

04B/NHNN_ Doanh số cấp tín dụng, thu nợ, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (chia theo ngành kinh tế)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/nhnn_ doanh số cấp tín dụng, thu nợ, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (chia theo ngành kinh tế)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/NHNN_ Doanh số cấp tín dụng, thu nợ, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (chia theo ngành kinh tế)

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 04B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DOANH Sè CÊP TÝN DôNG, THU Nî, D¦ Nî TÝN DôNG Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... CñA C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Chia theo ngμnh kinh tÕ) - Sè chÝnh thøc quý: (Quý, n¨m) Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp liÒn sau quý b¸o c¸o. - Sè chÝnh thøc n¨m: Ngµy 22 cña th¸ng 4 n¨m sau n¨m b¸o c¸o Đơn vị: Triệu đồng Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung và dài hạn Dư nợ Dư nợ Mã số Doanh số Doanh số Doanh số Doanh số cấp cấp thu nợ Tổng số Trong đó: thu nợ Tổng số Trong đó: tín dụng Nợ xấu tín dụng Nợ xấu A B 1 2 3 4 5 6 7 8 I. B»NG §åNG VIÖT NAM Chia theo danh mục ngành kinh tế cấp I hiện hành 01 114 02 ... II. B»NG §åNG NGO¹I TÖ Chia theo danh mục ngành kinh tế cấp I hiện hành ... ... TæNG CéNG (I+II) ... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 114

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản