04B/NNPTNT Khai thác gỗ và lâm sản khác

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

04B/NNPTNT Khai thác gỗ và lâm sản khác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/nnptnt khai thác gỗ và lâm sản khác', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/NNPTNT Khai thác gỗ và lâm sản khác

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 04B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh KHAI TH¸C Gç Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... Vµ L¢M S¶N KH¸C vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (−íc 6 th¸ng) Tæng côc Thèng kª ngµy 18 th¸ng 6 Đơn vị tính Mã số Số lượng A B C 1 1. Gỗ m3 01 Trong đó: - Gỗ nguyên liệu giấy m3 02 3 - Gỗ trụ mỏ m 03 3 - Gỗ làm ván ép m 04 2. Củi ste 05 3. Tre 1000 cây 06 187 4. Luồng, vầu 1000 cây 07 5. Nứa hàng 1000 cây 08 6. Trúc 1000 cây 09 7. Giang 1000 cây 10 8. Nguyên liệu giấy tấn 11 9. Song mây tấn 12 10. Lá nón 1000 lá 13 11. Lá cọ 1000 lá 14 12. Lá dừa nước 1000 lá 15 13. Lá dong 1000 lá 16 14. Nhựa thông tấn 17 15. Cánh kiến tấn 18 16. Quế tấn 19 17. Nhựa trám tấn 20 18. Thảo quả tấn 21 19. Măng tươi tấn 22 20. Mộc nhĩ tấn 23 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 187

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản