04B/TC_Chi ngân sách nhà nước theo cấp ngân sách

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

04B/TC_Chi ngân sách nhà nước theo cấp ngân sách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/tc_chi ngân sách nhà nước theo cấp ngân sách', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/TC_Chi ngân sách nhà nước theo cấp ngân sách

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 04B/TC §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHI NG¢N S¸CH NHµ N¦íC THEO CÊP Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy... NG¢N S¸CH §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Tỷ đồng Ngân sách Ngân sách Ngân sách nhà nước trung ương địa phương A 1=2+3 2 3 A. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước I. Chi đầu tư phát triển 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 2. Chi bổ sung quỹ hỗ trợ xuất khẩu 3. Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế 4. Chi cho vay làm nhà Đồng bằng sông Cửu Long 5. Chi cấp vốn điều lệ quỹ dịch vụ viễn thông công ích, Ngân hàng Chính sách xã hội 6. Bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi 7. Bổ sung vốn doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích; doanh nghiệp khu kinh tế quốc phòng 8. Chi bổ sung dự trữ quốc gia 9. Chi dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 10. Chi chương trình biển Đông, hải đảo, chính sách biển II. Chi trả nợ và viện trợ 1. Trả nợ trong nước 2. Trả nợ nước ngoài 3. Viện trợ 65 III. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 1. Chi quốc phòng 2. Chi an ninh 3. Chi đặc biệt 4. Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 5. Chi y tế 6. Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình 7. Chi khoa học công nghệ 8. Chi văn hóa thông tin 9. Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 10. Chi thể dục thể thao 65
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Tỷ đồng Ngân sách Ngân sách Ngân sách nhà nước trung ương địa phương A 1=2+3 2 3 11. Chi lương hưu và bảo đảm xã hội 12. Chi sự nghiệp kinh tế 13. Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 14. Chi trợ giá mặt hàng chính sách 15. Chi khác IV. Chi cải cách tiền lương V. Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khẩu thực hiện ổn định giá bán trong nước VI. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính VII. Dự phòng B. Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách C. Chi từ nguồn vay nước ngoài về cho vay lại Tổng số chi ngân sách nhà nước (A+B+C) Cân đối ngân sách nhà nước 1. Chênh lệch thu, chi ngân sách 2. Chênh lệch chi lớn hơn thu ngân sách nhà nước (Bội chi ngân sách nhà nước) 3. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước 1. Vay trong nước 66 2. Vay nước ngoài Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 66

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản