04B/YT Mười bệnh/nhóm bệnh có số người mắc/chết cao nhất tính trên 100.000 dân

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
3
download

04B/YT Mười bệnh/nhóm bệnh có số người mắc/chết cao nhất tính trên 100.000 dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/yt mười bệnh/nhóm bệnh có số người mắc/chết cao nhất tính trên 100.000 dân', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/YT Mười bệnh/nhóm bệnh có số người mắc/chết cao nhất tính trên 100.000 dân

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 04B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh M¦êI BÖNH/NHãM BÖNH Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... Cã Sè NG¦êI M¾C/CHÕT CAO NHÊT §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: TÝNH TR£N 100.000 D¢N ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị tính: Người/100000dân Mã số Mã số ICD 10 Số người mắc/chết Trong đó: Nữ A B C 1 2 I. Chung 1. Bệnh/nhóm bệnh có số người mắc cao nhất 1. 1 2. 2 3. 3 367 4. 4 5. 5 6. 6 7. 7 8. 8 9. 9 10. 10 2. Bệnh/nhóm bệnh có số người chết cao nhất 1. 11 2. 12 3. 13 4. 14 5. 15 6. 16 7. 17 8. 18 9. 19 10. 20 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 367

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản