06B/GDĐT Một số chỉ tiêu chất lượng trong giáo dục phổ thông

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
8
download

06B/GDĐT Một số chỉ tiêu chất lượng trong giáo dục phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/gdđt một số chỉ tiêu chất lượng trong giáo dục phổ thông', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 06B/GDĐT Một số chỉ tiêu chất lượng trong giáo dục phổ thông

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 06B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh MéT Sè CHØ TI£U CHÊT L¦îNG TRONG GI¸O DôC PHæ TH¤NG Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: % Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tỷ lệ Tỷ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Mã học lệ học học học sinh học sinh học học học học sinh học sinh học học học sinh số sinh đi sinh học sinh hoàn đi học sinh sinh sinh hoàn đi học sinh sinh hoàn học sinh chuyển bỏ thành đúng chuyển lưu bỏ thành đúng lưu bỏ thành đúng lưu cấp học cấp học tuổi cấp ban học cấp học tuổi ban học cấp học tuổi ban A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố 322 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 322

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản