06B/NNPTNT Che phủ rừng và diện tích rừng đặc dụng được bảo tồn

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
8
download

06B/NNPTNT Che phủ rừng và diện tích rừng đặc dụng được bảo tồn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/nnptnt che phủ rừng và diện tích rừng đặc dụng được bảo tồn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 06B/NNPTNT Che phủ rừng và diện tích rừng đặc dụng được bảo tồn

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 06B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHE PHñ RõNG Vµ DIÖN TÝCH Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... RõNG §ÆC DôNG §¦îC B¶O TåN vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Rừng đặc dụng Tổng Tổng diện Tỷ lệ diện Diện Trong đó: Tỷ lệ diện tích che Mã tích đất tích Diện tích tích rừng rừng phủ số tự rừng rừng đặc đặc dụng hiện rừng nhiên đặc dụng được bảo có (%) (ha) dụng được bảo tồn (ha) (ha) tồn (ha) (%) A B 1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố 190 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 190

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản