06B/VHTTDL Số vụ ngược đãi người già, phụ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
5
download

06B/VHTTDL Số vụ ngược đãi người già, phụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/vhttdl số vụ ngược đãi người già, phụ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 06B/VHTTDL Số vụ ngược đãi người già, phụ

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 06B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè Vô NG¦îC §∙I NG¦êI GIµ, PHô N÷ Vµ TRÎ EM Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch sè..... Q§-TTg ngµy.... TRONG GIA §×NH Vµ Sè Vô §∙ §¦îC Xö Lý §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị tính: Vụ Số vụ ngược đãi Số vụ ngược đãi đã được xử lý Mã Chia ra: Chia ra: số Tổng số Tổng số Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi người già phụ nữ trẻ em người già phụ nữ trẻ em A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Cả nước Chia theo khu vực: - Thành thị - Nông thôn 391 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 391

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản