06B/YT Suy dinh dưỡng trẻ em

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
4
download

06B/YT Suy dinh dưỡng trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/yt suy dinh dưỡng trẻ em', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 06B/YT Suy dinh dưỡng trẻ em

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 06B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Suy dinh d−ìng trÎ em Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: % Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng M· Tỷ lệ trẻ s¬ số sinh có trọng Cân nặng Cân nặng Chiều cao lượng dưới theo chiều theo tuổi theo tuổi 2500gram cao A B 1 2 3 4 Chung 01 Chia theo giới tính Nam 02 Nữ 03 369 Chia theo dân tộc Kinh 04 Ít người 05 Chia theo tháng tuổi < 12 tháng 06 x 12-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản