07B/BHXH_ Đầu tư của bảo hiểm chia theo danh mục đầu tư

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

07B/BHXH_ Đầu tư của bảo hiểm chia theo danh mục đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/bhxh_ đầu tư của bảo hiểm chia theo danh mục đầu tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 07B/BHXH_ Đầu tư của bảo hiểm chia theo danh mục đầu tư

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 07B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §ÇU T¦ CñA B¶O HIÓM CHIA THEO B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... DANH MôC §ÇU T¦ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: tỷ đồng Giá trị đầu tư Trong nước Ngoài nước (Ghi theo danh mục đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 1 2 3 4 153 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tổng cộng Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 153

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản