07B/GTVT-HK Số lượng cảng hàng không, đường bay và chiều dài đường bay

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
11
download

07B/GTVT-HK Số lượng cảng hàng không, đường bay và chiều dài đường bay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/gtvt-hk số lượng cảng hàng không, đường bay và chiều dài đường bay', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 07B/GTVT-HK Số lượng cảng hàng không, đường bay và chiều dài đường bay

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 07B/GTVT-HK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG C¶NG HµNG KH¤NG, Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... §¦êNG BAY Vµ CHIÒU DµI (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: §¦êNG BAY Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Chia ra Mã số Đơn vị tính Tổng số Quốc tế Nội địa A B C 1 = 2+3 2 3 1. Số lượng cảng hàng không 01 Cảng - Năng lực bốc xếp cảng hàng không 02 1000 TTQ 3. Số lượng đường bay 03 Đường bay Chia theo danh mục tuyến: 243 - 04 - 3. Chiều dài đường bay Km Chia theo danh mục tuyến: - - - - - - - - - - - - - - Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 243

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản