07B/LĐTBXH_Số người tàn tật được trợ cấp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

07B/LĐTBXH_Số người tàn tật được trợ cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/lđtbxh_số người tàn tật được trợ cấp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 07B/LĐTBXH_Số người tàn tật được trợ cấp

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 07B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... Sè NG¦êI TµN TËT Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... §¦îC TRî CÊP vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Mã số Số người tàn tật được trợ cấp A B 1 Tổng số 01 Chia theo loại trợ cấp: - Thường xuyên 02 - Một lần 03 Chia theo nhóm tuổi: - Dưới 16 tuổi 04 - Từ 16 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản