07B/TTTT Số đài phát thanh - truyền hình và số chương trình phát thanh, truyền hình của các đài phát thanh - truyền hình Trung ương và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
8
download

07B/TTTT Số đài phát thanh - truyền hình và số chương trình phát thanh, truyền hình của các đài phát thanh - truyền hình Trung ương và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/tttt số đài phát thanh - truyền hình và số chương trình phát thanh, truyền hình của các đài phát thanh - truyền hình trung ương và các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 07B/TTTT Số đài phát thanh - truyền hình và số chương trình phát thanh, truyền hình của các đài phát thanh - truyền hình Trung ương và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 07 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè §µI PH¸T THANH - TRUYÒN H×NH Bé Th«ng tin sè....Q§-TTg ngµy.... Vµ Sè CH¦¥NG TR×NH PH¸T THANH, vµ TruyÒn th«ng cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: TRUYÒN H×NH CñA C¸C §µI PH¸T THANH - Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau TRUYÒN H×NH TRUNG ¦¥NG Vµ C¸C TØNH/ THµNH PHè TRùC THUéC TRUNG ¦¥NG (N¨m) Đơn vị tính Mã số Số lượng A B C 1 1. Số chương trình truyền hình Chương trình 01 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Chương trình 02 - Tiếng nước ngoài Chương trình 03 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Chương trình 04 b) Chia theo nội dung chương trình 279 - Tin tức - Thời sự Chương trình 05 - Khoa giáo - Văn nghệ Chương trình 06 - Thể thao - Giải trí - Thông tin kinh tế Chương trình 07 - Thanh thiếu niên Chương trình 08 - Nội dung khác Chương trình 09 c) Chia theo cấp quản lý đài - Trung ương Chương trình 10 - Địa phương Chương trình 11 2. Số chương trình phát thanh a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Chương trình 12 - Tiếng nước ngoài Chương trình 13 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Chương trình 14 b) Chia theo nội dung chương trình - Tin tức - Thời sự Chương trình 15 - Khoa giáo - Văn nghệ Chương trình 16 - Thể thao - Giải trí - Thông tin kinh tế Chương trình 17 - Thanh thiếu niên Chương trình 18 - Nội dung khác Chương trình 19 c) Chia theo cấp quản lý đài - Trung ương Chương trình 20 - Địa phương Chương trình 21 3. Số đài phát thanh - truyền hình Chia theo cấp quản lý - Trung ương Đài 22 - Địa phương Đài 23 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 279

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản