08B/GDĐT Học sinh tốt nghiệp chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
4
download

08B/GDĐT Học sinh tốt nghiệp chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/gdđt học sinh tốt nghiệp chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/GDĐT Học sinh tốt nghiệp chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 08B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh HäC SINH TèT NGHIÖP CHIA THEO TØNH\THµNH PHè Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè....Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: B¸o c¸o s¬ bé: 15 th¸ng 6 B¸o c¸o chÝnh thøc: 31 th¸ng 8 Đơn vị tính: Người Số học sinh Trung học phổ thông Trung học bổ túc Số học sinh hoàn được cấp bằng tốt thành chương nghiệp trung học Dự thi Tốt nghiệp Dự thi Tốt nghiệp Mã trình tiểu học cơ sở số Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: số Nữ số Nữ số Nữ số Nữ số Nữ số Nữ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả nước 324 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 324

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản