08B/NHNN_ Bảng cân đối tiền tệ của các tổ chức tín dụng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
23
download

08B/NHNN_ Bảng cân đối tiền tệ của các tổ chức tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/nhnn_ bảng cân đối tiền tệ của các tổ chức tín dụng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/NHNN_ Bảng cân đối tiền tệ của các tổ chức tín dụng

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 08B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh B¶NG C¢N §èI TIÒN TÖ CñA Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý, N¨m) Sè chÝnh thøc: Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp liÒn sau quý b¸o c¸o. Đơn vị: Triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 TÀI SẢN CÓ 01 I. TIÒN Dù TR÷ 02 1. Tiền mặt tại quỹ 03 2. Tiền gửi tại NHNN 04 II. TµI S¶N Cã NGO¹I TÖ 05 1. Ngoại tệ 06 Trong đó: Tiền mặt tại quỹ, tại đơn vị hạch toán báo sổ, gửi đi 119 nhờ tiêu thụ, đang vận chuyển 07 2. Đầu tư vào các chứng khoán nước ngoài 08 3. Tín dụng đối với TCKT và cá nhân nước ngoài 09 a) Ngắn hạn 10 b) Trung và dài hạn 11 4. Tiền gửi tại nước ngoài: 12 a) Không kỳ hạn 13 b) Có kỳ hạn 14 5. Cho ngân hàng ở nước ngoài vay 15 a) Ngắn hạn 16 b) Trung và dài hạn 17 6. Tài sản có ngoại tệ khác 18 III. QUAN HÖ VíI NG¢N S¸CH 19 1. Đầu tư tín phiếu và chứng khoán Chính phủ 20 2. Các khoản cho ngân sách thanh toán 21 a) Ngắn hạn 22 b) Trung và dài hạn 23 IV. §ÇU T¦ GIÊY Tê Cã GI¸ KH¸C 24 1. Đầu tư tín phiếu NHNN 25 2. Đầu tư vào giấy tờ có giá khác 26 V. §ÇU T¦ CHO TCKT Vµ C¸ NH¢N TRONG N¦íC 27 1. Cho vay bằng VND 28 a) Ngắn hạn 29 Trong đó: nợ xấu 30 b) Trung hạn 31 Trong đó: nợ xấu 32 c) Dài hạn 33 Trong đó: nợ xấu 34 d) Cho vay bằng vốn tài trợ ủy thác đầu tư 35 119
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị: Triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 d1) Ngắn hạn 36 Trong đó: nợ xấu 37 d2) Trung và dài hạn 38 Trong đó: nợ xấu 39 e) Cho vay ĐTXDCB theo kế hoạch Nhà nước 40 e1) Ngắn hạn 41 Trong đó: nợ xấu 42 e2) Trung và dài hạn 43 Trong đó: nợ xấu 44 2. Cho vay bằng ngoại tệ 45 a) Ngắn hạn 46 120 Trong đó: nợ xấu 47 b) Trung hạn 48 Trong đó: nợ xấu 49 c) Dài hạn 50 Trong đó: nợ xấu 51 d) Cho vay bằng vốn tài trợ ủy thác đầu tư 52 d1) Ngắn hạn 53 Trong đó: nợ xấu 54 d2) Trung và dài hạn 55 Trong đó: nợ xấu 56 e) Cho vay ĐTXDCB theo kế hoạch Nhà nước 57 e1) Ngắn hạn 58 Trong đó: nợ xấu 59 e2) Trung và dài hạn 60 Trong đó: nợ xấu 61 3. Các khoản nợ chờ xử lý 62 a) Ngắn hạn 63 b) Trung hạn 64 c) Dài hạn 65 4. Nợ cho vay được khoanh 66 a) Ngắn hạn 67 b) Trung hạn 68 c) Dài hạn 69 5. Góp vốn, đầu tư chứng khoán và đầu tư khác vào các TCKT 70 VI. C¤NG Cô TµI CHÝNH PH¸I SINH Vµ TµI S¶N TµI CHÝNH KH¸C 71 VII. TµI S¶N Cã KH¸C 72 1. Tài sản cố định 73 2. Bất động sản đầu tư 74 120
  3. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị: Triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 3. Công cụ, vật liệu lao động 75 4. Hoạt động liên ngân hàng 76 a) Cho TCTD trong nước vay 77 b) Tiền gửi tại các TCTD trong nước 78 c) Góp vốn đồng tài trợ và ủy thác đầu tư, cho vay 79 5. Góp vốn, đầu tư chứng khoán của các TCTD khác 80 6. Tài sản có khác 81 TæNG CéNG TµI S¶N Cã 82 TμI S¶N Nî 83 I. HUY §éNG Tõ C¸C TCKT Vµ D¢N C¦ 84 1. Tiền gửi của các TCKT 85 a) Bằng VND 86 121 - Không kỳ hạn 87 - Có kỳ hạn 88 - Ký quỹ 89 b) Bằng ngoại tệ 90 - Không kỳ hạn 91 - Có kỳ hạn 92 - Ký quỹ 93 2. Tiền gửi tiết kiệm 94 a) Bằng VND 95 - Không kỳ hạn 96 - Có kỳ hạn 97 b) Bằng ngoại tệ và vàng 98 - Không kỳ hạn 99 - Có kỳ hạn 100 3. Phát hành giấy tờ có giá 101 a) Bằng VND 102 Trong đó: Từ 12 tháng trở lên 103 b) Bằng ngoại tệ và vàng 104 Trong đó: Từ 12 tháng trở lên 105 II. TµI S¶N Nî NGO¹I TÖ 106 1. Tiền gửi của các tổ chức và người không cư trú 107 a) Bằng VND 108 - Không kỳ hạn 109 - Có kỳ hạn 110 b) Bằng ngoại tệ 111 - Không kỳ hạn 112 - Có kỳ hạn 113 2. Tiền gửi của các ngân hàng ở nước ngoài 114 a) Bằng VND 115 - Không kỳ hạn 116 - Có kỳ hạn 117 121
  4. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị: Triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 b) Bằng ngoại tệ 118 - Không kỳ hạn 119 - Có kỳ hạn 120 3. Vay ngân hàng nước ngoài, nhận vốn TTUTĐT của các TCQT 121 a) Bằng VND 122 - Ngắn hạn 123 - Trung và dài hạn 124 b) Bằng ngoại tệ 125 - Ngắn hạn 126 - Trung và dài hạn 127 122 III. TIÒN GöI CHÝNH PHñ 128 1. Tiền gửi của KBNN 129 a) Không kỳ hạn 130 b) Có kỳ hạn 131 2. Các khoản tiền gửi khác 132 a) Không kỳ hạn 133 b) Có kỳ hạn 134 3. Vốn nhận của Chính phủ 135 IV. VAY NHNN 136 V. C¤NG Cô TµI CHÝNH PH¸I SINH Vµ TµI S¶N TµI CHÝNH KH¸C 137 VI. VèN Vµ C¸C QUü 138 1. Vốn điều lệ 139 2. Các khoản dự phòng 140 3. Vốn và quỹ khác 141 VII. TÀI SẢN NỢ KHÁC 142 1. Vốn TTUTĐT 143 2. Hao mòn TSCĐ 144 3. Hao mòn bất động sản đầu tư 145 4. Hoạt động liên ngân hàng 146 a) Tiền gửi của các TCTD 147 b) Vay các TCTD 148 c) Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ và TTUTĐT, cho vay 149 5. Tài sản nợ khác 150 TæNG CéNG TµI S¶N Nî 151 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 122

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản