09B/TNMT_Khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

09B/TNMT_Khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '09b/tnmt_khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 09B/TNMT_Khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 09 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh KHU C¤NG NGHIÖP, KHU CHÕ XUÊT Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng sè... Q§-TTg ngµy... Xö Lý CHÊT TH¶I §¹T QUY CHUÈN §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Kü THUËT ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Số lượng khu Tỷ lệ khu công Số lượng công nghiệp, khu nghiệp, khu chế khu công Mã số chế xuất xử lý xuất xử lý chất thải nghiệp, khu chất thải đạt quy đạt quy chuẩn kỹ chế xuất chuẩn kỹ thuật thuật (%) A B 1 2 3 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 29 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 29

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản