1 phút thôi

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
151
lượt xem
93
download

1 phút thôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

An honest heart is an open heart. If we are dishonest in any way with ourselves or with others, it means we are in hiding. There is a wall, a barrier behind which we conceal something of ourselves. Subtle tension will be our companion, and while most of us learn to live with it, it drains our energy and tightens our muscles. On the other hand don't be too honest with others - feel their pulse - sometimes others are not ready to hear what's in your heart. But know that when you are honest you will experience a level of inner relaxation that you had...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1 phút thôi

 1. 1 phút thôi
 2.  Honest Heart  An honest heart is an open heart. If we are dishonest in any way with ourselves or with others, it means we are in hiding. There is a wall, a barrier behind which we conceal something of ourselves. Subtle tension will be our companion, and while most of us learn to live with it, it drains our energy and tightens our muscles. On the other hand don't be too honest with others - feel their pulse - sometimes others are not ready to hear what's in your heart. But know that when you are honest you will experience a level of inner relaxation that you had forgotten was even possible.   Một trái tim trung thực  Một trái tim trung thực là một trái tim cởi mở. Nếu bạn không trung thực với bản thân hay người khác theo bất kỳ cách nào, điều đó có nghĩa là bạn đang giấu giếm. Có một bức tường ngăn cách khi chúng ta che giấu điều nào đó của bản thân Sự căng thẳng tinh tế sẽ là đồng hành của bạn, và trong khi phần lớn chúng ta học cách sống với nó, nó làm tiêu hao năng lượng và làm căng cơ bắp của bạn.  Nhưng mặt khác, đừng quá trung thực với mọi người – hãy bắt mạch họ - đôi khi người ta không sẵn sàng lắng nghe những gì trong tim bạn.  Dù thế nào đi nữa, hãy biết rằng khi bạn trung thực, bạn sẽ trải nghiệm một mức độ thư giãn nội tâm mà thậm chí có thể bạn đã quên đi rồi. 
 3.  Remember  If peace, warmth or friendship are a little bit less, then just remember – what you put out, is what comes back to you.   Nhớ  Nếu sự bình yên, thiện cảm hay tình bạn bị ít đi một chút, hãy nhớ rằng – bạn đầu tư vào cái gì, thì bạn nhận lại cái đó. 
 4.  Ego  Ego is not just having a big head. Ego is present every time you feel any kind of fear, or hear yourself saying, "That's mine!". The truth tells us that nothing is 'mine' or 'yours', we are all trustees. So where there is ego, there is attachment, and where there is attachment there is fear, and where there is fear there cannot be love. Detach from everything, and you will banish ego, fear will be no more, only then can true love return, and our oldest friend happiness will feel it is then safe to make a re-appearance in your life.   “Cái tôi”  “Cái tôi” - tính tự cao tự đại hoặc sự tự ti - không phải là sự khôn ngoan. Khi bạn cảm thấy sợ hãi hay nghe bản thân nói “Đó là của tôi”, lúc đó “cái tôi” đang hiện diện. Thực ra, không có cái gì trên đời này là “của tôi” hay “của bạn” cả. Tất cả chúng ta đều là những người được ủy quyền. Vì ở đâu có “cái tôi”, nơi đó có sự gắn kết (với những gì “của tôi”); và khi có gắn kết thì có sợ hãi (mất chúng); đã sợ hãi thì không thể nào yêu thương được. Hãy tách rời khỏi mọi thứ, bạn sẽ đuổi “cái tôi” đi và nỗi sợ sẽ không còn ám ảnh. Chỉ khi đó tình yêu mới quay trở lại và người bạn tri âm của chúng ta là hạnh phúc sẽ cảm thấy an toàn để tái xuất hiện trong cuộc đời bạn.   Inner Space - HCM
 5.  Courage   One of the highest forms of courage is to face my own negativity without feeling guilty or bad about myself and then take responsibility for changing it.    Lòng can đảm  Một trong những hình thức cao nhất của lòng can đảm là đối mặt với sự tiêu cực của bản thân mà không cảm thấy tội lỗi hay tệ hại về mình, và nhận lấy trách nhiệm để thay đổi nó.
 6.  Faith  When I am continuously being battered by the storms of life, and my very spirit is ebbing away, then all I need to do is hang onto that gift called 'Faith', that one support which will weather the storms. Faith does not depend on a clever head, only belief: belief in the self and the strength that lies within. Faith is the seed of victory and the foundation of making the impossible possible.   Niềm tin  Khi tôi liên tục bị đánh bởi những cơn bão cuộc đời, khiến cho tinh thần tôi sa sút. Lúc đó, tất cả những gì tôi cần làm là trông cậy vào một món quà tên là ‘niềm tin’. Sự hỗ trợ đó sẽ giúp tôi vượt qua những cơn bão. Niềm tin không phụ thuộc vào một cái đầu thông minh, mà nó chỉ phụ thuộc vào niềm tin: tin ở bản thân và chính bên trong nó mới có sức mạnh. Niềm tin là hạt giống của chiến thắng và nền móng của việc biến điều không thể thành có thể.
 7.  Appreciation  Even if I don't mean to be critical, I often unconsciously home in on others' weaknesses and mistakes. The more I develop the habit of noticing goodness and only holding onto the good in others and in situations, the more my own sense of well-being will rise. When I continually think, "He/she is wrong", I create a barrier that prevents me from reaching my own goodness.   Đánh giá cao  Ngay cả khi không có ý chỉ trích, tôi thường vô tình biết rõ những điểm yếu và lỗi lầm của người khác. Tôi càng phát triển thói quen chú ý vào điều tốt đẹp và chỉ giữ những điểm tốt ấy ở người khác và tình huống, thì hạnh phúc của tôi càng sẽ tăng lên. Khi tôi liên tục nghĩ “anh ta hay cô ta sai”, tôi tạo nên một trở ngại ngăn cản mình không đạt đến được sự tốt đẹp của bản thân.
 8.  Người có tư tưởng linh hoạt và mạnh mẽ luôn theo bước mặt trời. Với họ cả ngày là buổi sáng kéo dài.  D.Thoreau
 9. Creative Life   Creative Life  To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.   Cuộc đời sáng tạo  Để sống một cuộc đời sáng tạo, chúng ta phải làm mất đi nỗi sợ bị sai.
 10. Tolerance  Tolerance  You have the power to tolerate anyone and any situation. But tolerance is not just suffering in silence. It means going beyond any personal discomfort you may feel, and giving a gift to whom ever you would tolerate. Give your time, attention, understanding, compassion, care - all are gifts, which paradoxically, you also receive in the process of giving. And, as you do, you will experience your own self esteem and inner strength grow. In this way you can turn tolerance into strength.   Lòng khoan dung  Bạn có sức mạnh để khoan dung chịu đựng bất kỳ ai và bất kỳ tình huống nào. Nhưng sự khoan dung không phải là âm thầm chịu đựng đau khổ. Nó có nghĩa là vượt lên khỏi những cảm xúc khó chịu của bản thân và trao cho bất kỳ người nào bạn tha thứ một món quà. Hãy trao thời gian, sự quan tâm, chăm sóc, sự hiểu biết, tình thương – tất cả là những món quà, mà một cách nghịch lý, bạn cũng nhận được trong quá trình cho đi. Và khi bạn làm như thế, bạn sẽ trải nghiệm được lòng quý trọng bản thân và sức mạnh nội tâm tăng lên. Theo cách này, bạn có thể biến khoan dung thành sức mạnh.
 11. Silence  Silence  Behind all creation is silence. Silence is the essential condition, the vital ingredient for all creation and all that is created. It is a power in its own right. The artist starts with a blank canvas - silence. The composer places it between and behind the notes. The very ground of your being, out of which come all your thoughts is silence. The way to silence is through meditation. When you arrive in your own silence you will know true freedom and real power. Stop, take a minute, and listen to the silence within you today.  Sự tĩnh lặng  Đằng sau mọi sự sáng tạo đều là sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng là điều kiện tối quan trọng, thành phần thiết yếu cho tất cả mọi sáng tạo và mọi thứ được tạo nên từ đây. Ẩn chứa bên trong sự tĩnh lặng là cả một nguồn sức mạnh. Sự tĩnh lặng - là tấm vải bạt để người họa sĩ thỏa sức phát bút, là khoảng trắng giữa những nốt nhạc. Khởi nguồn cho mọi suy nghĩ của bạn chính là sự tĩnh lặng. Thông qua thiền định ta đạt được sự tĩnh lặng bằng cách đi vào bình an nội tâm, bạn sẽ khám phá được sự tự do và sức mạnh thật sự. Vì vậy hôm nay, hãy dừng lại, chỉ cần dành ra vài phút và lắng nghe sự tĩnh lặng bên trong bạ
 12. Appreciation  Appreciation  If I cannot appreciate what I have at the moment, how can I value what the future has in store?  Đánh giá đúng  Nếu tôi không thể trân trọng những gì tôi có trong hiện tại, thì làm sao tôi có thể đánh giá đúng những gì dành cho tương lai?  Innerspace - HCM
 13. Positive Attitude  Positive Attitude  Your attitude creates an atmosphere around you. Your attitude is the result of the way you think and feel. You communicate your attitude. Create a positive attitude, filled with good feelings, and even just your presence will do wonders in situations.   Thái độ tích cực  Thái độ của bạn tạo nên một bầu không khí xung quanh bạn. Thái độ của bạn là kết quả của cách bạn nghĩ và cảm nhận. Bạn truyền đạt thái độ của mình. Hãy tạo nên một thái độ tích cực, những cảm xúc tốt lành và thậm chí chỉ cần sự hiện diện của bạn thôi cũng làm nên những điều kỳ diệu trong những tình huống
 14. A Game  A Game  By seeing life as a game, your lightness of spirit will make problems seem easier.   Trò chơi  Bằng cách nhìn đời như là một trò chơi, tinh thần bạn trở nên nhẹ nhàng và những vấn đề dường như trở nên dễ dàng hơn.
 15.  Suy nghĩ trong ngày  Inner Calm  The greater the demands on me, the more I need to sustain my inner calm and stability by taking time out for a little daily inner reflection and meditation.   Sự điềm tĩnh nội tâm  Càng có nhiều yêu cầu, tôi càng cần phải duy trì sự điềm tĩnh và ổn định nội tâm. Hãy dành ra một chút thời gian để hàng ngày thiền định và suy ngẫm bên trong
 16.  Humility  Just as a tree that is full of fruit bows down for others to take the fruit, one who is humble will always live in self respect and offer respect to others.   Sự khiêm tốn  Giống như một cái cây sum suê trái trĩu cành xuống cho người ta hái, người khiêm tốn sẽ luôn sống trong sự tự trọng và trao lòng tôn trọng cho người khác.
Đồng bộ tài khoản