10 bí quyết của Wal-Mart

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
36
download

10 bí quyết của Wal-Mart

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Samuel Moore Walton là người sáng lập ra Wal-Mart - công ty bán lẻ lớn nhất và thành công nhất thế giới. Với số vốn 25.000 USD (trong đó 20.000 USD là vốn vay), trong vòng 44 năm, Walton đã biến cửa hàng bán lẻ của mình trở thành một người khổng lồ hoạt động trên toàn cầu với doanh số 256 tỷ USD vào năm 1999.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 bí quyết của Wal-Mart

  1. 10 bí quy t c a Wal-Mart Samuel Moore Walton là ngư i sáng l p ra Wal-Mart - công ty bán l l n nh t và thành công nh t th gi i. V i s v n 25.000 USD (trong ó 20.000 USD là v n vay), trong vòng 44 năm, Walton ã bi n c a hàng bán l c a mình tr thành m t ngư i kh ng l ho t ng trên toàn c u v i doanh s 256 t USD vào năm 1999. Ông ã ti n hành m t s i m i mà ngày nay ã tr thành chu n m c c a ngành bán l , trong ó có phương pháp mua bán hàng chi t kh u - cách giúp ông mua hàng hóa v i giá có chi t kh u t các nhà bán s r i bán v i giá th p hơn các c a hàng khác. Ông còn là ngư i kh i xư ng chính sách t o cơ h i cho nhân viên chia s l i nhu n v i doanh nghi p (nh v y mà nâng cao s g n bó c a nhân viên v i doanh nghi p) và chia s d li u bán hàng c a Wal-Mart v i các nhà cung c p chính c a mình qua h th ng vi tính b o m hàng hóa luôn ư c cung c p k p th i ngay khi v a h t hàng. Nh nh ng i m i này, Wal-Mart ã tr thành công ty hàng u trong ngành bán l .
  2. Dư i ây là 10 bí quy t xây d ng doanh nghi p ư c trích t cu n sách “Made in America” c a Sam Walton: 1. Trung thành v i m c tiêu kinh doanh c a b n. Hãy là ngư i có ni m tin l n nh t vào m c tiêu này. Tôi nghĩ tôi có th kh c ph c t t c nh ng khi m khuy t c a mình b ng ni m am mê mãnh li t v i công vi c.Tôi không bi t ni m am mê y là thiên b m hay b n có th h c nó. Nhưng tôi bi t ch c b n c n nó. N u b n yêu thích công vi c c a mình, b n s có m t công ty m i ngày và c g ng h t s c làm vi c. Khi ó, ni m am mê y s nhanh chóng lan truy n sang m i ngư i xung quanh b n, gi ng như m t lo i virus. 2. Hãy s chia l i nhu n c a b n v i t t c ng s . Hãy xem h như là i tác trư c, r i h cũng s xem b n như v y. Khi ó, t t c m i ngư i s cùng nhau làm vi c v i hi u qu vư t quá s mong i c a b n. Hãy gi nguyên mô hình t ch c c a công ty và duy trì s ki m soát n u b n thích. Tuy nhiên, hãy cư x như là m t "ngư i lãnh o ph c v " (servant leader) trong m i quan h i tác. Hãy khuy n khích các ng s c a b n n m c ph n trong công ty b ng cách bán c phi u v i giá ưu ãi và tr c p cho h c phi u khi h ngh hưu. ó là i u tuy t v i nh t chúng tôi t ng làm. 3. Hãy luôn ng viên nhân viên c a b n. Ch có ti n b c và quy n s h u thôi thì không . M i ngày, b n nên c g ng nghĩ ra
  3. nh ng cách m i và thú v hơn ng viên và th thách nhân viên. Hãy t o ra nh ng m c tiêu h p d n, khuy n khích s c nh tranh và… tính i m, ng th i chu n b s n nh ng kho n thư ng l n. N u công vi c c a các nhà qu n lý b t u tr nên nhàm chán, hãy cho phép h hoán i công vi c v i nhau ti p t c ư c th thách. Hãy “b t” m i ngư i ph i oán xem s p t i b n s có “trò” gì n a. ng h oán ư c quá d dàng! 4. Hãy chia s m i i u b n có th v i c ng s . V i nhi u thông tin, h s hi u nhi u hơn và chú tâm vào công vi c hơn. M t khi h ã chú tâm, không có gì có th ngăn c n h ư c. N u b n không tin tư ng các ng s cho bi t tình hình, h s bi t ngay b n không th t s xem h là c ng s . Thông tin là s c m nh, và vi c giao quy n cho ng s s có l i trong vi c x lý r i ro n u không may nh ng thông tin ó l t vào tay i th c nh tranh c a b n. 5. Hãy trân tr ng m i óng góp c a ng s . Trong m t s trư ng h p, lương b ng và quy n mua c ph n s khi n nhân viên trung thành v i b n. Tuy nhiên, ng quên là t t c chúng ta u thích nghe ngư i khác bày t s trân tr ng v i nh ng gì chúng ta ã làm cho h . Chúng ta luôn thích nghe nh ng l i này, c bi t khi chúng ta ã làm ư c nh ng vi c mà b n thân th t s c m th y t hào. Không gì có th thay th ư c m t vài l i ng i khen chân
  4. thành, úng th i i m và khéo léo. Chúng hoàn toàn mi n phí và l i r t áng giá. 6. Hãy ón m ng nh ng thành công c a b n. C g ng bi n th t b i c a b n thành m t câu chuy n hài hư c. ng gây áp l c quá m c cho b n thân. Hãy thư giãn, và m i ngư i xung quanh b n cũng s thư giãn theo. Hãy vui v và luôn th hi n s nhi t tình. Hãy nghĩ ra nh ng trò gi i trí c a riêng b n. T t c nh ng vi c này quan tr ng và vui hơn b n nghĩ, và nó th t s làm gi m b t s căng th ng c a áp l c công vi c. 7. Hãy l ng nghe m i ngư i trong công ty và t o i u ki n h có th nói lên ti ng nói c a mình. Nh ng nhân viên làm vi c tr c ti p v i khách hàng – h là nh ng ngư i bi t rõ tình hình. B n nên tìm hi u h n m ư c i u gì. ây chính là i u mà ngư i ta g i là ch t lư ng toàn di n (total quality). phân b trách nhi m trong t ch c và giúp nh ng ý tư ng hay có i u ki n phát tri n, b n ph i l ng nghe nh ng gì ng s c a b n mu n trình bày. 8. Hãy ph c v khách hàng t t hơn c s mong ic ah .N u b n làm ư c như v y, h s luôn quay l i. Hãy cho h nhi u hơn cái h mu n, cho h bi t b n trân tr ng h . Hãy n bù cho sai l m c a b n ch ng ch vi n c hay xin l i. Hãy ch u trách nhi m v m i vi c b n làm. Câu quan tr ng nh t mà tôi ã t ng vi t trên b ng hi u u tiên c a Wal-Mart là “B o m quý khách s hài
  5. lòng”. Hi n nay nh ng t này v n còn n m ó, và chính chúng ã t o nên s khác bi t. 9. Ki m soát chi phí c a b n t t hơn i th giành ư c l i th c nh tranh. Trong 25 năm trư c khi Wal-Mart tr thành nhà bán l l n nh t c a M , chúng tôi ng hàng u trong ngành bán l vì có t su t chi phí trên doanh thu th p nh t. B n có th m c nhi u sai l m nhưng v n th gư ng d y ư c n u b n i u hành doanh nghi p có hi u qu . Còn n u vi c kinh doanh không hi u qu thì b n v n có th b phá s n ngay c khi b n r t tài năng. 10. M nh d n bơi ngư c dòng. Hãy th i m t con ư ng khác, ng theo l i suy xét thông thư ng n a. N u m i ngư i u i theo hư ng này, nhi u kh năng b n s có th tìm ư c ch thích h p c a mình b ng cách i theo hư ng ngư c l i. Tuy nhiên, b n c n chu n b tinh th n vì s có nhi u ngư i làm b n n n lòng và nói r ng b n ang i sai hư ng. Trong cu c i tôi, i u ngư i ta thư ng nói v i tôi nh t là m t th tr n v i dân s dư i 50.000 ngư i không giúp m t c a hàng bách hóa bán hàng giá r t n t i lâu dài, và tôi ã ch ng minh quan i m ó là sai l m.
Đồng bộ tài khoản