10 điều cần thiêt cho căn bệnh làm biến ở học sinh!

Chia sẻ: Mr Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
136
lượt xem
24
download

10 điều cần thiêt cho căn bệnh làm biến ở học sinh!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tới lúc ngồi vào bàn học rồi nhưng bạn vẫn không rời mắt khỏi màn hình ti vi, hay game online? Vệc ngồi vào bàn học dường như là một thử thách lớn lao đối với bạn. Hic, hình như bạn đang bị bệnh lười học đấy! Nếu bạn gặp phải những triệu chứng trên, hãy nhanh chóng tham khảo 10 chiêu thức sau đây để lấy lại niềm vui thích trong học tập nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 điều cần thiêt cho căn bệnh làm biến ở học sinh!

  1. 10 đi u c n thi t cho căn b nh làm bi n h c sinh! T i lúc ng i vào bàn h c r i nhưng b n v n không r i m t kh i màn hình ti vi, hay game online? V c ng i vào bàn h c dư ng như là m t th thách l n lao đ i v i b n. Hic, hình như b n đang b b nh lư i h c đ y! N u b n g p ph i nh ng tri u ch ng trên, hãy nhanh chóng tham kh o 10 chiêu th c sau đây đ l y l i ni m vui thích trong h c t p nhé! 1. H c t p hôm nay, tương lai ngày mai B n mu n tr thành bác sĩ, hay m t ca sĩ n i ti ng, hay m t ngư i ho t đ ng xã h i? T t c đ u ph thu c vào b n có đư c có m t n n ki n th c t t, m t k t qu h c t p t t hay không. N u không có hai đi u này, gi c mơ c a b n s khó thành hi n th c đ y nhé! Cho dù ngh nghi p tương lai c a b n không đòi h i ph i có b ng c p, nhưng ngư i khác s nghĩ gì n u bi t r ng l ch s h c v n c a b n quá í ! Mu n xây nhà cho tương lai, ch c n b n đ t n n móng v ng ch c cho thói quen h c hành ngay bây gi . 2. S d ng th i gian hi u qu Lên l ch h c c tháng cho nh ng đi u ưu tiên, và nh ng th i gian chuyên bi t cho nh ng môn h c c n ưu tiên hơn. 3. Không th thành có th Dành đ th i gian cho nh ng vi c c n làm. N u b n hoàn thành s m hơn, b n có th ngh x hơi. Nhưng hãy bám ch c theo đúng l ch h c c a mình và đ ng đ b t kì vi c gì khác l n át chuy n h c c a b n. 4. Ch m mà ch c Chia th i gian h c thành nh ng kho ng nh , thay cho m t k ho ch dài h n không kh thi. Thí d , t l thành công c a b n s cao hơn n u b n ch h c/làm vi c trong m i l n m t ti ng, hơn là b n s h c/làm vi c trong vòng 2-3 ti ng li n tù tì mà không ngh ngơi. Hãy nghĩ v đi u này khi b n x p l ch h c c a mình nhé. 5. Treo gi i thư ng cho b n thân
  2. T thư ng cho mình sau m i l n b n hoàn thành m t nhi m v . Trong quá trình h c t p, vi c t treo gi i thư ng cu i đo n đư ng s giúp b n có “đ ng l c” h c t p. 6. B n bè cùng ti n Lôi kéo b n bè cùng h c chung v i mình. Có b n có bè s giúp b n bám sát th i khóa bi u t t hơn. Ch c n ch c r ng c hai có th cùng chung m t l ch h c. 7. Thu nh Chia nh ng k ho ch to tát thành nh ng nhi m v nho nh . Hoàn thành t ng đi u m t, thay vì b n s g p tr c tr c l n nh trong su t th i gian làm. 8. X p th i khóa bi u cho m i vi c Làm m t th i khóa bi u, nh c nh b n thân cũng như làm m t danh sách ki m tra cho nh ng vi c b n c n ph i hoàn thành. 9. T o b u không khí h c hành Lo i ra hay gi m thi u nh ng ti ng n hay nh ng đi u có th khi n b n m t t p trung. Đ m b o đ sáng cho nơi h c c a b n. Chu n b d ng c h c t p đ y đ (như bút chì, gi y, nh ng sách tham kh o) s n sàng. Đ ng lãng phí th i gian h c c a b n cho vi c ch y lăng xăng m i khi c n chúng. 10. Ngăn n p Ch c n m t vài phút s p x p l i k sách, đi u này có th giúp b n gi m b t tình tr ng ng ngày đ y nhé! Và cách th "n": v n ph i là t thân v n đ ng thôi teens . H c cho mình ch h c cho ai, đúng không? http://www.vinhkien.edu.vn/ntsong/dayhoc/10dieulambieng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản